ЦабехIлис — бай­рам, цархIилтас ­— децI

ХIера, ахирличи дикиб белчIудила заведениебазирти хIебла-дуцIрумла каникулти. Бахъалгъунти дурхIни илди ахирличи дикайчи хIерли бирар. Леб бекIлил школализи башес хIебигутира. Амма бегIтас ил манзил дебали дахъал харжаначилси бетарар.

ИшбархIи ца дурхIя школализи, вегIварили, вархьаэс 30 азир къуруш диули ахIен. ЦацабехIти набчил кьабулхIебикесра асубирар: дургIети палтар-кьяш ва белчIудила гIягIниахълуми лер бикIули. Юх, портфель дургIели асес вирар. Интернетлизи хIеризурра макьала белкIес гьалав. БегIлара дургIеси портфель 1859 къуруш сабри. ИшбархIи Китайлизир дирути дургIети ваяхI дебали хъярхъли заядирули сари. ДурхIнани цаибти классунази булан дихути жузала декIдеш хIисаблизи касалли, ил базлисра хIебиур. Циила къулайси портфельла багьа 3500 къурушличибад бухъи саби. Касая дабрила, палтарла багьа. Илдала дурарад школализир хIяжатти ваяхI: ручкаби, кьаламти, тетрадуни, жузи… Гьар дус бучIантас хIяжатти лерилра жузи матъал хIядурдарили дирар или бикIар. ХIякьикьатлизир биалли, илди лебтасалра диули ахIен, ва бегIтани чула харжаначил дургули сари. Гьар дус сагати журала, цархIилти автортани хIядурдарибти жузи хIяжатли сари. Гьалаб, СССР-ла замана лебилра улкализиб ца программара, цадехI жузира дири. Бахъалгъунти бегIтани, школализи дурхIни бархьес багьандан чеб­лалис арц сайсули сари.
Нушала республикализир лер дахъал школаби кIел смена хIясибли дузути. Лер хIябал сменалара. Дагъистан Республикала багьудила ва гIилмула министр Я.Бучаевли бурни хIясибли, 2022 ибил дусла сентябрьла цаличирад республикализир хIябал смена хIясибли дузути школаби хIедирар. ХIердикIехIе…
Лавашала районнизир лерилра школаби бел­чIу­ди­ла дусличи хIяжатси тяхIярли хIядурдиубли сари, ле­рилра далагардешуни агардарили. Администрация­ли школаби ремонтдарахъес хIяжатти харжани де­кIар­дарили сари. Гьалар илди хIянчи дурадуркIес ба­гьандан бегIтазирад арц дурчнила анцIбукьуни ди­рутири. Лерилра школабазиб аги секьяйда сабил бу­рес хIейрус, амма МикIхIила ва ГIяялахъябла школа­ба­зир ишдуслис декIардарибти харжаначил хIянчи ду­радеркIес имканбакIиб.
ЦацадехIти шимазир школаби гIеркIути анцIбу­кьу­ни­ра лер, ила башес дурхIни агархIели. Адам­­ти дубурла мер­-мусаличибад шагьуртази гечбирули саби. Шимазир хIян­чи агара, лебси хIянчили лугуси са­бухъ хъалибарг бахес бекIлил биули ахIен. Иличил барх­ба­сунси саби ца­гьатIи масъала: дурхIнани чула неш­ла мез да­лули ахIен. Илала дурабад, дусличи-дус шко­лабазир нешла мезла дурсри, илдачил дарх рес­пуб­ликала тарихла, культурала ва гIядатуначила буру­ти дурсрира камдирули сари. Ну школализи вашуси за­мана авъибил класс­лизи адикайчи лерилра дурсри­, чIянкI­ли урус мезла дарс ахIенти, миллатла мезличил ди­ри. ИшбархIи бегIтазиб ихтияр леб сунела дурхIя бекI­лил нешла мезла дарсличи хIешахъес. Бахъли ил би­рулира саби. Пикридулхъулраяв хIуша?
Иш къиянси манзил багьу­ди­чевси адамлис циила­ хIе­риэс гьамадли саби или гьан­­биркули саби. Касибти багьуд­лу­ми чинаралра бекI­мах­дул­хъути ахIен. Бу­чIа­хъе­ная хIушала дурхIни. Жа­гIял­ла бархIи ил барес дебали дурхъали кабизес асубирарну…