БехIбихьудличибад — даимдешличи

Ишди бурхIназиб Рос­­­сияла халкьла гьал­­магъдешла Юрт­­­ла выставкабала зал­ли­зиб «Кайтаги» би­кIу­си мил­лат­­ла культурала Центр­ли­зиб бу­зути устнани дал­кьа­­­ахъурти хIянчурбала выс­тавка аб­хьиб.

Выставка ибхьуси шадлихълизир Хайдакьла районна бекI, «Республикала му­ни­­ципалитетунала Ассоциация­ла» Советла Председатель ГI.Те­мирбулатовли, «Президент комплексла» директорла заместитель А.Мусаевли, ху­дожникунала Союзла выс­такабала залла директор, рес­публикала урибси художник А.МяхIяммадовли, ДГУ-ла филологияла кафед­ра­ла профессор У.ХIя­са­новани ва цархIилти хIур­матла гIяхIлани бутIа­кьян­деш дариб.
«Хайдакьла рурсби» би­кIуси къумузуни дирхъути рурс­­бала ансамбльли, жагали зайбухъахъунси даргала делхъ­ла макьамлиуб, хайдакьла някъла устнани дарибти пал­­тар хIербикIутас чедиахъули, выставка бехIбихьиб. «Кайтаги» бикIуси миллатла центрлизиб бузути устнани, чула някъбани дарибти палтар хIер­бикIутас чедаахъиб. Сахаватти хайдакьла унхърала цIедешли дицIибти кIабатIуни, хайдакьлантала хасти муридешуни, делхъли булхъули, выставкала гIяхIлази деркахъеc заллизибси столличи кадихьиб.
Хайдакьла някъла устнани, миллатла палтар дирбесван, далдикахъили чегьурли дихесра балулри. Рурсбачи чегьурти палтар гIур чинаралра къаршихIедиркути, гьар-урла някьишличил дирбубтири. Алавчарси жагадеш илдани гьарза-бягIубирулри. Палтар хIядурдарибти гIядатла хьунул адамти гьарли-марти художникуни биъни чебаэслири.
Дила хIер бусягIят сунечи битIакIиб МяхIяммадова Разиятли чегьурси бухъутIа рангла чIянкIила лутIиличир жагали дирбубти някьишла хIевали. Илкьяйдали жагабизур, мургьи бухъутIа рангла чIянкIилизибад барибси, райла удицун някьиш дирбубси, гьарзаси дулгъубачилси хIевара. ЦархIилти палтарра жагати сарри. Чегьурти хIевначил, бекIличирти кIунбира, чутхънира далдикахъилри.
«Президент комплекс» ГБУ-ла директорла заместитель А.Мусаевли выставка абхьиб ва Хайдакьла районна бекIлизи гъай бедиб.
«Нушала устнала някьишла хIянчурби хIербикIутани ахъли кьиматладирули сари. Санкт-Петербурглизиб бетерхурси лебил улкала ху­дожникунала выставкали­чир Хайдакьла устнала ня­кьиш­­ла хIянчурби урхI­­ме­шу­­ахIендешличил, чу­ла-ур­гар далгунти ранганани парх­дикI­ни­личил декIар­дул­хъул­ри.Гьайгьайрагу, Хайдакь илди някьишличилцун ахIен машгьурси. Хайдакьла уцмийство дахъал шалубарси, дунъяличиб­ра машгьурси саби. Букьурли даибти яхIла-ламусла, гъабзадешла, ВатIан дигахънила гIядатуни, нушани ахIерли хIердирулра. Жагьилти Хайдакьла минала гIядатунас мартили халабаахъес къайгъибирулра. Культурара, тарихра, жагаси тIабигIятрацун ахIен нушала давла, бузери дигахъути, пагьмучебти, яхI-ламус ахъли дихIути халкь саби, бегIлара халаси давла», — буриб ГI.Темирбу­латовли. Илини выс­тавка дура­беркIес кумекбарибтас бар­калла багьахъур.
Выставка ибхьнила дазур­базиб, гьалабван «Лотос» издательстволизиб дурабу­хъунси, «Хайдакьла уцмийство» би­кIуси сунела жуз бучIантас гьалабихьиб. ГI.Темирбулатовли бел­кIун­си ил кIиибил жуз саби, Хай­­дакьла уцмийство 1500 дус бирнилис хасбарили дура­иб­си, тарих дигутала, руркъутала, бучIантала гьарзаси авидлис хасбарибси.
Цалабикибтала гьалар ду­рибти илала дугьбазир Ва­тIайчи диги ва пахру иргъулри. Уктемдеш агарли халкь-ургав валикибси ГIялим МяхIям­мадовичли выс­тавкала кьадри-кьимат ахъ­дурцулри, цазаманализиб бахъ­лис чебаэс дигахъусилира бе­тарахъулри.
ГI.Темирбулатовли някъли багъишлаби лукIулри ва цалабикибтас жузи дуртIулри.
Илкьяйдали, выставка­ли­чиб «Кайтаги» центр­­­лис гьуни чебиахъуси рес­пуб­­ликала культурала ру­­рибси хIянчизар Зубайда­т ХIя­­­сановани ва Россияла гIилмуртала Академияла Дагъистаннизибси филиаллизир рузуси, гIилмуртала кандидат Фатима Амирбековна ХIяжаловани белкIунси «Хайдакьла буреба-тIузла някьиш – бехIбихьудличибад даимдешличи» бикIуси жузличил цалабикибти тянишбариб.
«Жуз лукIухIели нушани, дахъал тарихла белкIани пикрилизи касира. Илдазиб бурили саби, Хайдакьла уцмийтанира, буреба-тIузличил някьишдарибти чIянкIи рурсби шери бедлугухIели, дурхIни хъайчи кабалтухIели, яра биштIати сирилизи кабиркьухIели дузахъули калниличила. Нешанани рурсбас гIяхIти хъали-цIа детаахъес кумекладирути някьиш буреба-тIузличил чIянкIилизи ибутири. ГIяхIси сабухъ ба­кIахъес, гIяхIси архIя бетаахъес, хIули хIегахъес, арадеш ахIе­рабарес, кIумеклидирути някьиш­личилти чIянкIи гьарил цIи­курила кьанилизир диэс чараагарли гIягIнилири. Илкьяйдали хайдакьла буреба-тIузла някьиш лебилра Дагъистаннизир тIинтIдиуб. Илди, нешли рурсилис дедлугули, кьанилизир ахIерли хIердирутири. Нушала жузлизир илдигъунти хабурти, гIуррара гIяхIцад буреба-тIузла някьишличила баянти даргес вирар», – буриб выставкаличир гъайрухъунси Зубайдат ХIясановани.
Сунела халкьла пагьмурти гапдирули гъайрухъун, филологияла профессор Узлипат ХIясановара. Буралли сарира, буреба-тIузличил някьиш дарес балуси художник сари. Някьишла кьадриличила илини тIинтIли бурес рирулри.
Чула пикруми дурули, илаб гъайбухъун някьишличила бел­кIунси жузла кIиэсил автор Ф.ХIяжаловара, Россияла журналистунала ва писательтала Союзла член С.Ни­налаловра.
Зубайдат ХIясанованира, сунела някъли багъишлаби делкIунти жузи цалабикибтас савгъатдариб.
Балбуцла ахирличиб рес­публикала культурала бурибти хIянчизартани ва гIяр­тистунани жагаси программа цалабикибтас гьалабихьиб. Загьра МяхIяммадовани, Па­тIимат ХIялимовани, Султанат Шагьвалиевани, Аминат Иби­евани, Анзират Зубаиловани, Зубайдат ХIясановани делкIунти назмуртала далуйти зайдухъахъун. Выставка хIядурбарибти, «Хайдакьланти» центрла хIянчизарти, илдала далуйтачил булхъули, балбуц шадсили бетарахъулри.
Балбуцличир уркIи-хIял ша­­ладирахъути, ряхIятдирахъути аги-кьяйда кадизур. Бахъал цалабикибтас выставка жагадешличил гьунибаъни бетаур. Илини, «бехIбихьудличибад-даимдешличи» аркьуси гьуни, халкьла пагьмуртазибад белшунси биъниличила бурулри. Буреба-тIузличил дарибти суратуни, чуйна чедаалра анцIхIедукьести, цали-итил тикрархIедирути, гIур чинаралра диэс хIедирути сарри. Хьунул адамтала бамсри хIебалути някъбала халаси бузери, диги-ванадеш гьарил суратлизиб чебаэс вирулри.
Выставка августла 17-личи бикайчи бузули кавлан.