Галгуби удатур

Гьаларван Хай­дакь­ла район­ни­зир, хал­кьани-ур­габ­си вацIурбала Бар­хIи­лис хас­дарили, галгуби удатур.

Белгиси балбуц гьар дус дура­буркIуси саби ахIерси Ва­тIа тIабигIят мяхIкамбарес, гIу­лухъа хайдакьлантала эко­ло­гиялашалси культура акIа­хъес пикриличил.
Балбуц гIеббуциб муниципалитетунала цалабяхъунала администрациябала бур­гани, районна учреждение­бас ва организациябас бекI­деш­ди­ран­тани, школабала директортани, бузерила ветерантани, жа­гьил­тани.
Галгуби удатес гьалаб, Хай­­дакьла вацIала хозяйствола хIян­­­чизартани галгуби удатес дигули ахъибтази илди уда­тес гIяхIтигъунти мерани секьяйдали чердиркIутил, севан удаталли, ункъли бирарал баянбариб. ГIур мархIяби балбуцла бутIакьянчибас дутIиб ва хIянчи дехIдихьиб.
Балбуцла дазурбазир, урсила, биризла, гIинцла, хъярла, курегала, бягIлила, кякянна ва цархIилти галгуби удатур. Илкьяйдали бучIантачил тIабигIят ва вацIала сурсатуни мяхI­кам­дирнила шайчир дурсри дура­дер­кIиб, лекцияби дел­чIун, выставкаби гьаладихьиб.
Хайдакьла вацIала хозяйствола директорла заместитель Х.СултIанбековли цIакьбарили буриб, илдигъунти журала далдуцунани галгубала лугIицунра ахIи, адамтала вацIаличи хIе­ру­­дира имцIабиахъес имкан­би­кIахъу.
«Белгити далдуцуни районна жагьилтала ва халатала алавчарси тIабигIятлис жавабкардеш дихниличила хъумхIертахънили дяхIчиаибти сари. ВацIа – нушала бегIлара халаси давла саби, ил нушаб мяхIкамбарес чебиркур, сенахIенну галгубани нушала экология ункъбируси саби», — багьахъур Х.СултIанбековли.
Балбуцла бутIакьянчибани чули удатурти мархIябас къуллукъ гIеббуцес чеасиб.