«Россиялис марси —ВегIлис марси»

Ишди бурхIназиб «Рос­сия — дила та­рих»­ бикIуси му­зей­­ла­ майдайчиб «Рос­сиялис мар­си – ВегIлис марси» ули­чил­си бал­буц бетерхур. Ил «Вым­пел-Да­гъис­тан» би­кIу­си­ жамигIятла ор­га­ни­­за­ция­ла сипта хIясибли ду­ра­­бер­кIиб­си­ри. Балбуц дура­беркI­нила му­рад сабри улкала халкьла ца­деш чедаахъни, ил­кьяйдали Рос­сияла гIярмия ва Дон­бассла халкь гIеббуцни.

Балбуцличир гIяхIцад адам­тани бутIакьяндеш дариб. Ила СМИ-бала ва декIар-декIарти организациябала вакилти, 1999 ибил дуслизир кадикибти дявила анцIбукьуназиб саби гIяхIъулали бургъанти (ополченцы), школабазиб, вузаназиб ва сузаназиб бучIанти дурхIни цалабикилри. Балбуцла бутIакьянчибас чумал интерактивный майданра абхьили лерри.
Балбуцла дазурбазиб рес­публикала низам-кьяйда далтахъути органтала, Ярагъладарибти ЦIакьанала ва дергъла ветерантала Советла председатель МяхIярам ГIялижановли, РФ-ла ва ДР-ла урибси спортла мастер КурамяхIяммад Ку­ра­­мяхIяммадовли, Дагъистанна хьунул адамтала Союзла пред­седатель Интизар Мамутаевани ва цархIилтанира Россияличила ва Украиналичила чула пикруми дуриб. Да­гъистанна хьунул адамтани гIяр­миялизиб къуллукъбирути гIеб­бурцнилизи белгиси пай ка­бихьниличилара багьахъур И.Мамутаевани.
««Игьубси хIярхя бегIла гьалаб нешла уркIилизи саби игуси» ибти Фазу ГIялиевала дугьби аргъбаибтили кавлули сари. Нушани, хьунул адамтани, дергълизиб уршби алхунти нешанала децI цархIилтачибра ункъли иргъулра ва ишбархIи илдачил барх децI буртIулра.
Хьунул адамти мурталра улкала дебаси къалали бирутири. ХIера, гьаннара илдани «Нешла посылка» бикIуси балбуцла дазурбазир шагьуртала ва районтала хьунул адамтала союзунала председательтани Ук­раинализибси Россияла дявила хасси балбуцлизир бу­тIа­кьяндеш дирути бургъантас азиртадли посылкаби дархьиб», — рикIи ил.
ДурхIнала-жагьилтала «Юнар­мия» хIяракатла член М.Са­лаватовани ва ТОКС-ла «Фа­­кел» бикIуси отрядла командир С.ГIялиевани Украинализибси Россияла дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш ди­рути бургъантас Луганскла ва Донбассла республикабала халкь миллатчибазибад азад­ба­тахънилис баркалла багьахъур, илкьяйдали Россияла гIярмияличилара ва илизиб къуллукъбирутала гъабзадешличилара буриб.
Балбуцла дазурбазир рес­публикала гIяртистунани дергъла дусмала, илкьяйдали ва­тIан дигахънила далуйти зай­­духъахъун.
Балбуцла бутIакьянчибас илкьяйдали Россияла Игитунас хасдарибти выставкаби ва «Z» шагьарла анхъ (аллея) чедаэсра имканбакIиб.