Дунъяла чемпион айкьурти

Хъалибаргла мягIничебдеш гьарил адамла гIямрулизиб мекелли халаси саби. Баягъи хъалибарглизиб саби нушани малхIямси девра бегI гьалаб иргъуси, биштIаси секIайс разидирес ва къияндешуни черардикес нуша бурсидирути.

Адамла хIял-тIабигIят ва адаблашалти хасиятуни, алавчар дунъяличи ва анцIбукьуначи хIер бегIлара гъамти-ургар алкIути сари. ГIякьлулизи мурхьдикибти урехира ва дурхъадешунира баягъи дурхIядешлизир сари минадирути.
Шайчир датес асухIебирар хъалибаргла гIядатунала мягIничебдешра, чулира хъалибаргла членти цабирахъути. Илди гIядатуни, бегIтачирад дурхIначи дашули, дахъал наслубани мяхIкамли дихIули дирар.
Хъалибаргла байрам гъамбикIниличил бархбасахъи, ца гIибратлис гьанбушеси хъалибарглигIир рахъхIи умцIес хIебикиб. ХIябал урши абилкьуси КьадигIямар ва ПатIимат Рабадановхъала хъалибарг шанти ва узи-урши-ургаб иткъира халаси хIурматличил пайдалабикIусири. Амма ургавсигъуна урши ХIяжила сархибдешунани неш-дудешла хIурмат гьатIира ахъбариб. Илала дурабад, республика ва улка машгьурдиахъуб.
ХIяжи Рабадановли спортла ММА журала устнала абзаначиб цаибил халаси чедибдеш сархибсири 2013 ибил дусла февральличиб. ЦархIилван биэсра хIебири, сенкIун ил Россияла урибси тренер ГIябдулманап НурмяхIяммадовли вяркъурси спортсмен сай ва гьанна ХIябиб НурмяхIяммадовла командализира кархули сай.
МяхIячкъалализивадси ХI.Рабаданов 2015 ибил дуслизив, Прагализир дурадеркIибти ММА-ла шайчирти дунъяла спортсменти-ургарти абзаначиб чедибдеш сархили, дунъяла чемпион ветаурсири.
Илини мушулбашнила устадешла даражаличир дурадуркIути абзаначир 21-йна бутIакьяндеш дарибти сари ва илдазирадли 17 гьунибаъниличивад чедибдешличил чариубси сай.
Илкьяйдали, дурала улкназир дурадуркIути мушулбашнила абзаначир дахъал чедибдешуни сархибси ХIяжис «Кувалда из Дагестана» ибси чеура бедили саби.
29 дус виубси ХIяжи Рабадановли гIергъисигъуна халаси чедибдеш сархиб ишдусла мартла 13-личиб, Новая Зеландиялизивадси Джей-Джей Уилсонничилси дявилизиб.
ХIяжи Рабадановла бегIти Дахадаевла районна Кьункьила шилизибадти саби. Ил сунела бегIтала шилизирадси исбагьи Дианачи хъайчикайибси сай. Дианани илис уршира рурсира баркьили саби.
ГIямрулизир илцадра халати сархибдешуни диахъубси урши айкьнила дигIяндешуначила бурахъес, нушани дунъяла чемпионна неш ПатIимат ХIямидовначил ихтилат дураберкIира.
— ПатIимат ХIямидовна, хIябал урши кьяшмачи тIашбатес гьамадли хIебурги?
— Нушани хъали-цIа цадарибси 1990 ибил дуслизирал МяхIячкъалализир хIердиэс пикрибарибсири. КьадигIямар ­гьала-гьала МяхIячкъалала Сепараторный заводлизив, кIинайс, завод пашбехъубли гIергъи, автобусличив 17 36 автоколоннализив вахъхIи узиб. Буцибси хъулир хIердирулри, нушала хIябал урши акIуб. Халалгъуна урши Кьурбан нешли сунечи шилизи арукибсири, наб гьамадли биахъес багьандан. КIиэсил ХIяжира виштIал урши МяхIяммадра МяхIячкъалала 10-ибил школализи бедира. БехIбихьудла классуназиб илди ункъли бучIи.
2002-ибил дуслизир, Хушетлизиб хъали белши, ила гечдиубтира. ДурхIнира Хушетла 6-ибил школализи башахъира. Илди школализиб бучIули лебай, муруй ну рузахъес хIературра, илдала белчIудиличи ва бяркъличи хIеруди бирахъес или.
— ХIяжизир спортличи диги секьяйда дагьардиубтири?
— Гьала-гьала илис футбол гIяхIбилзи. Школализивад республикала даражала абзаначи Избербашлизи, Хасавюртлизи ва цархIилти шагьуртази урхьусири. Гьар мурталра гьаларти мерани сархи. Хушетлизи гечдиубли гIергъира ил МяхIячкъала­лизибси футболла Маркаровла или ируси школализи саял ваши.
Тренерли гьаман гапирусири ва Астраханьнизибси футболла школализи вархьахъес нушази маслигIятбарибсири, амма нуша разихIедикира, урши нушала мякьлав кали дигули.
— ХIяжи ГIябдулманап НурмяхIяммадовла школализи ведахъес чили пикрибариба?
— Спортсменти Ислам МяхIячевличил, Сайгид Изагахмаевличил ХIяжи школализив учIули левай юлдашикибсири ва барх спортзаллизира башутири. ГI.НурмяхIяммадовла школара илдани барх чеббикIибсири.
ГIябдулманап МяхIяммадовичлис баркалла биаб, бунагь-хатIа уркадуцаб сунела, дила урши ва дилагъунти цархIилти жагьилти гIеббуцнилис ва бархьси гьуни чеббикIахънилис.
ГIе, нушани балулри ил гIяхIтигъунти тренертазивад ца виъни. Ил багьандан илини лугуси бяркъличи тамай дирхутири нуша.
— Газета бучIутасра гIеббурили дигахъира, дурхIни секьяйда руркъес лайикьлил, гIямрулизир халати сархибдешуни диахъесли.
Дила пикри хIясибли, дебали мягIничебси саби дурхIнани бурусиличи лехIирхъни, илдала сагати пикри яра зугIяла иргъни ва вегIли дугьбачил гIеббурцни. СенкIун бегIтани буруси гьар девли дурхIнала хIял-тIабигIятличи халаси асарбируси саби.
Илала дурабад, виштIасилизиб вайси гIямал, къяна бурни сеналра батес асухIебирар. СенкIун гьачам къяна бурибсиличил адамла гIур сегъуналра бархбас бихIес иштяхI кахIевлан. Дила хасиятра тяп илгъуна саби. Набзи гьачам къяна бурибсиличи ну сеналра рирхаэс хIерирус. Ил багьандан уршбази нуни сегъуна-дигара анцIбукьлизибра марцун бурахъес тIалаббируси саби.
— ХIушала урши пергер адам ветаурли сай. Иличи мешутили бетаэс дигули саби Дагъистанна бахъалгъунти дурхIнасра. Пахрубирули дургудая?
— Нуша, гьайгьайрагу, разилира ХIяжичи. Амма нуни пахрубирулра дила хIябалра уршиличи. Цализибалра вайси хасият агара. Гьарил неш-дудешлара чула уркIи пахрули бирцIахъути дурхIни акIаб!
Бурес гIягIнибиркур, гьалабван Рабадановхъала хъали­барглизи цалис гIергъи ца кIел балагь дакIиб: шалгIеб­бухъунси дусла июль базличир ПатIиматла неш Къиза гIям­рулизирад шалгIеррухъун (сунела бунагь-хатIа уркадуц) ва байхъала дусра хIедикили лерай хъалибаргла бекI КьадигIямар ГIямаровичла неш БатIулира иш дунъя батур (бунагь-хатIа уркадуц). ХIушаб лебтасалра – чIумаси арадеш!