Машгьурси хьунул адамличила гьанбикуни

Ну акIубсира ахъти дубуртала ургабси Дахадаевла районна Кьункьила шилизир. Ши-алав жагати дубурти, вацIурби, далцути хъуми лер. Диркьаличи гьалакбикIуси Уллучай хIеркIли ши кIел бутIаличи буртIули саби.

РиштIахIели ну кьар, урцул садухес рашусири, хIяйванти изутири, нешлис кумекбирули. Янила замана хIяйванти ва урчи шинни дужахъес хIеркIличи дикутири. ДуцIрумла замана, узбачил ва унра дурхIначил, къачни дукили, дуки рашусири, цацахIели халатачил рарх колхозла хIянчи даресра рашусири. Илкьяйда шила карилизи кьацI дерцIес, хIеркIличи палтар дирцес рашулира гьанбиркур.
Школализир ручIухIели, гьар мурталра шила библиотекализи жуз касес рашусири: Дагъистанна ва цархIилти писательтала произведениебани ручIес дигахъаси.
Школа таманбарили гIергъи, МяхIячкъалализи 3-ибил Интернационалла уличилси фабрикала гьалабси училищелизир ручIес ракIибхIелира, библиотекабазирцун ретихъусири. БелчIуди таманбарили, ну чIянкIи душанни рузес рякьунра. Нушала фабрикала сархибдешуни чедиули, нушачи гIяхIладли башутири республикала журналистуни, поэтуни, писательти ва хьунул адамтала коллективличил ихтилатуни дурадуркIутири, илкьяйда нуша телевидениелизира жидирутири. Бузерилизир декIаррухъни багьандан, ну 1977 ибил дуслизир МяхIячкъалала депутатунала Советлизи карерхахъурсири.
Гьачам 1976 ибил дуслизир телевидениели «Журуга столличи» ну жирарибхIели, илар машгьурси поэт Фазу ГIялиевачил тянишриэс игъбарбиубсири. Ил гьунибаънилис гIергъи, нуни гьатIира халаси иштяхIличил руркъусири Фазу ХIямзатовнала творчество.
1980 ибил дуслизиб илала назмуртала «Вечное эхо» бикIуси жуз дурабухъунхIели, наб пешкешбарибсири. Ил жузла 41 ибил бяхIлизибси «АхIерти дубурти гIурра чедиулра нуни» бикIуси назмули ну пикрумазир дила шилизир рагьарриахъубра, поэтли сари сунела шилизир чериуливан. Дубурлан хьунул адамла лерилра хIянчи Фазу ГIялиевани сунела назмуртазир сипатдарили сари.
Дила уркIрухъундеш, Фазу ХIямзатовнани хьунул адамтала гьамадли ахIенти гIямру назмуртачил сари лертиван чедаахъес риъни чебаибхIели. Илала пагьмула халадешли ну тамашариахъубра.
КIинайс нуни илала «Наб дигулра» бикIуси поэма ва цархIилти жузира даргира, дила хъулибси библиотекализи кадихьира.
90 ибти дусмазир нуша кIелра Верховный Советла депутатуни сархIели жура-журала далдуцуначир къаршидиркутири. Фазу ХIямзатовна чидил балбуцличир гъайрухъалра, ну халаси иштяхIличил лехIирхъусири.
2016 ибил дусла январьла 1-личир кьасана ва цIакьана рицIибси пергер хьунул адам гIямрулизирад шалгIеррухъун. Аррякьун, нушаб сунела пагьмула цIедеш датурли – поэмаби, назмурти ва духути пикруми, чулира нушала чеалкIути наслуби руркъяхъути. Чум дус дикалра, нушани Фазу ХIямзатовна халаси хIурматличил ва дигиличил гьанриркахъулра.
Гьалабван, МяхIячкъалализибси Къумукъла театрлизибра ил пагьмучерси хьунул адам акIубхIейчирад 90 дус дикнилис багъишлабарибси балбуц дураберкIибсири. Ила учибикилри бахъал хIурматла адамти, Дагъистаннизибадтицунра ахIи, Москвализибадра ва улкала цархIилти регионтазибадра бархли. Ил лайикьсира саби, сенкIун Фазу ГIялиева гьарли-марси патриот рири. Илини Дагъистан ва дубурлан хьунул адамти чебяхIбариб.
Сунела произведениебала игитуначил илини Дагъистанна хьунул адам сецад цIакьсил ва мал­хIям­си, духусил ва хIурмат-кьиматла сарил чебиахъулри.
Литературала хабарла хIянчизар, суненира лугIилашал дахъал орденти ва медальти сархибси, пагьмучерси халкьла поэт, нушала уркIбазир даимлис мицIирли кавлан.