«Даимласи баркьудили бетаахъес…»

Гьалабван Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовла бекIдешлиуб бе­тер­хурси регионна экономика гьа­ла­бяхI башахънила шайчирти къа­ла­ба­ти масъултазиб бузуси штабла за­се­да­­ние­личир республикала муници­па­­литетунала ца­лабяхъунала мер-му­саличир шила хо­зяйст­вола ярмаркаби дура­дуркI­нила ма­съул­­тира хIердариб.

Регионна БекIли илгъуна вачар бузахънила мягIничебдешличила аргъахъиб. Илала гъай хIясибли, ярмаркали адамтас гIяшси багьалис ахъси даражала мас асахъес имкан гьалабирхьнила дурабад, предпринимательтас чула продукция берхахъесра кумекбирули саби, шила хозяйстволизи адамтира битIикIули.
«Имканти алкIули сари адамтас бузес ва хайри кайсес, сегъунти-биалра сабабти лерли, базарличи дурабухъес хIебиубти масани дурайантасра — илгъуна вачарлизир бутIакьяндеш дарес», — баянбариб рес­публикала БекIли.
Детерхурти ва гIуррара дурадеркIес пикрибарибти ярмаркабачила буриб Мя­хIяч­къалалис, Каспийсклис, Хасавюртлис ва Къизларлис бекIдеш дирантанира.
Илкьяйдали, МяхIячкъалала мэр С.Да­дае­в­ла гъай хIясибли, арбякьунси сут бар­хIи дураберкIибси ярмаркализир регионна декIар-декIарти мер-мусаличибадти 180 предпринимательли бутIакьяндеш да­риб. Лебилра илдани гIяхIси даражала ши­ла хозяйствола продукция гьалабихьиб. Мэрли чеимцIабариб илгъуна ярмарка тах шагьарлизиб бетурхар Дуббуцарла байрамлис гьаларти бурхIназибра или.
Сунела яргализиб, Дагъистанна БекIли ярмаркаби дурадуркIухIели СанПиН-ла тIа­лабуни дузахъес гIягIнили биъниличира пикри бяхIчиаахъиб. ДР-ла БекI С.Ме­ли­ковли продукцияла даражаличи хIеруди бузахъес республикала шила хозяйствола Ми­нистерстволичи хъарбариб.
Иличил барх республикала БекIли цIакь­­барили буриб, ярмаркаби ибкьти аги-кьяй­да­лис къаршидеш дируси тяхIярли ахIи, даимласи баркьудили детаахъес чебиркур или, Россияла халати шагьуртазир кьяйдали, чузирра ярмаркаби акьуси бархIи мурталра дурадуркIути.