Театрличи хIердикIехIе

Даргала халкьла машгьурси далайчи ва поэт ГI.Батирайла уличилси Даргала драммала ва музыкала театр 1961 ибил дуслизиб акIахъубсири. Дагъистанна миллатунала театртазибад ил бегIлара жагьси саби. Нушала цаибти гIяртистуни хIядурбарибтири Ереваннизибси театрла институтлизиб.
Ил заманала бухIнаб, театрли, халаси гьуни ахъили, чедибдешуни ва къияндешуни чедаили сари. Гьарли-марли, цIали бигубли, гIурра чесагабиубли саби.

Театрли Дагъистанна урусла ва дунъяла литературала классикунала пьессаби сунела сценаличир кадихьили, халкьлис гьаладихьиб. БегIла гьалар театрли кадихьибтири А.Кьурбановла «Къайтмазла мекъ», М.Лермонтовла «Бэла», Ж-Б. Мольерла «Скопенна гIямулти».
Наб биалли, гIямрулизир хъумхIертестили детаур Р.Нуровла «Зулму» ва граждан дургъбала игит «Багъатирла ГIялибег» бикIути спектакльти. Илди нуни шила клубла сценаличир, школализи рашухIели, чедаибтири.
Февральла 24-личиб, Даргала театрли, МяхIячкъалализибси урусла театрлизиб, Кабардино-Балкарияла Республикала искусствола урибси хIянчизар Роман Добаговли кабихьибси, «Урусла лото» бикIуси спектакль чебаахъиб.
Цалабикибтачи дугьаизур Даргала театрла художественный руководитель М.А.Ибрагьимов. Илини, комедияла жураличиб белкIунси ва кабихьибси спектакльлизир, адамтала хасиятунала вайти шалуби, гIячихъли чедиахъули биъниличила буриб. Спектакль тяхIярли, дарган мезличи шурбатес бетхIеурхIели, урус мезличил гьалабихьибси саби или баянбариб.
Спектакльла сюжет хIясибли, илизибти игитунас, хабарагарли, халаси давла кьадарбиахъублири. Дахъал арцличилси лотереяла билет бархьбизурлири. Билет бархьбизнила разидешли, ил кабихьибси мер хъумартурлири. Илдигъунти гIямрула имтихIянти секьяйдали дурцулил, спектакльлизиб чебаахъилри.
Пьесса, Даргала театрли халаси мягIналичил, дахъал ранганачил хIербикIутас гьалабихьиб. Давла гьанни, тухумдеш, юлдашдеш, гъамтачи бирхауди деткахъахъибти пьессала игитуни, ахирличиб лерилра дунъяличир лерти, адам адамли кавлахъути къиликъуназибад мяхIрумбиуб. Илди сабицун, цунбухъи калун.
Спектакльличи хIеррикIухIели, — гьарли-марли Даргала театр, халаваили гIякьлуличи викибси адамличи мешубикили кьалли. Сунела пагьму дахъал шаликарси биъни гьаргбирулигу, — пикри лямцIбухъун дила.
Дебали дигеслири, хIербикIес бакIибти адамтани зал гарчли бицIили биънира. Хаслира наб гIяхIбизур, бахъал жагьилти студентуни лебни. Марлира, илди «Пушкинна картали» кили бурги театрлизи.
ХIербикIутани спектакль, вяхли дяхъибти хъутрачил кьабулбариб. Нуша даргала спектакльличи дакIибтири, ил урус мезла буили саби, бикIутира лебри жаняхIлизиб.
Даргала театрличи хIербикIес ил гIеббуцес дигути адамти леб, гIяртистунала пагьмура устадешра гапличи лайикьли сари.