ХIеруди бирутачил гьунибаиб

Адамтас къуллукъуни, ил лугIилизир – къалабаси тяхIярлара, гIердиахъниличи халаси пикри бяхIчииули саби «Даха­даев­ла район» МО-лизибси КЦСОН-лизиб. Илис бикьридеш дирули Центрла хIянчизарти мурталра районна шимази башар.

АрхIябала дазурбазиб илдани кумек хIяжаттас социальный бяхIчибизла къуллукъуни гIердиахъу. Бурес чебиркур, илдигъунти хIянчила асарличил гIердиахъути къуллукъунала даражара ахъбуцес имканбикIуси саби.
Сабухъчебси архIяли бетаур ишдусла мартла 15-личиб ЗилебкIила ва Урагъила шимази Центрла хIянчизарти букьнира. Илаб лебри хъалибарглис ва дурхIнас кумек гIеббиахънила отделениела специалистуни Асият ЯхIъяева, Сайгьанат МяхIяммадова, медицинская сестра Райзанат ХIясанова, юрист ГIябдулкарим ГIябдулкаримов ва отделениела заведующая Сапият ГIяхIмадатаева. Илдас архIяла дазурбазиб чули хIеруди бирути лебилра адамтачил гьунибаэс, ихтилатбарес, медицинала кумек гIеббаахъес, илдала бекIахъудила шуртIри ахтардидарес имканбакIиб. Шантани социальный бяхIчибизла хIянчизартала устадеш чихъли кьиматладариб.
Ил бархIи дураберкIибси архIяла дазурбазиб гьатIира кумек гIеббаахъес хIяжатти 9 адам лебни белгибариб.
Яшавла вайти шуртIразиб хIербирути адамтас палтар, дабри ва бекIахъудила гIягIниахълумира дедиб.
ДР-ла «Дахадаевла район» МО-лизибси КЦСОН» ГБУ-ла пресс-служба