Мурталра кьиматбирес

ГIядатлибиубливан гьар дус хIебла цаибти бурхIназиб хьунул адамтала байрам дурабуркIуси саби. Иличил бархбасахъи бахъалгъунти мурул адамтачи челукьуси масъала ца саби — се савгъатбируси хьунул адамтас? Илди секьяйда разибирути? ИлдикIун бахъал саби: хала нешани, нешани, хьунри, рузби ва рурсби. Март базличир илдас хасдарибти дахъал багъишлаби дирули дирар.

Гьайгьайрагу, хьунул адамти бегIлара жагати дугьбачи, дурхъати савгъатуначи ва халаси хIурматличи лайикьти саби. Дусли гьачамцуну гъари илди илгъуна хIурматличи лайикьти? Гьеч, ахIен. Байрумтала бурхIназибцун ахIенну, илдала мурталра кьиматбирес чебиркур. Байрамлис улкала экономикализиб, политикализиб, культурализиб ва багьудилизиб декIарбухъунти хьунул адамти пачалихъла шайзибадра шабагъатлабирули бирар. Хьунул адамла дусли гьачамцун ахIен хIурматбарес чебси, вавни биалли, илис цархIил бархIира пешкешдирес вируси сай.
Ил бархIи тарихлизиб машгьурбиубсири Америкала хьунул адамти чула ихтиюрти датахъес, алапа мурул адамталайчи абикахъес ва бузерила бархIи къантIбарахъес багьандан тIалабуначил дурабухъниличибли. Палтар ва дабруми дирути илди, абзурли 16 сягIят бузес гIягIнитири. ХIукуматли чула тIалабуни тамандарайчи, хIянчи тIашаили, забастовкаличи дурабулхъутири. Бахъалгъунти дунъяла улкназибти хьунул адамтани илдигъунти далдуцуни гIердуцибтири. ИтхIейчибад дунъяла хьунул адамти цабиънила лишан кьяйдали дурабуркIесбиибтири ил бархIи.
Гьанна биалли, имцIатигъунти улкназиб ва илис хьулчили бетаурси Америкализиб ил байрам дурабуркIули ахIен, илала мерлаб нешла бархIи имцIали машгьурбиубли саби.
Хьунул адамлизи 8 — ибил мартлисцун ахIи, цархIил манзилра сунела кьиматбирни секьяйдали чебиахъуси?
ХIязлис ахIенгу нушала диннизибра чула хьунрачил цабалгунти мурул адамти, бегIлара гIяхIтази халбирути.
Илкьяйдали хьунул адамтас дахъал ихтиюрти дедили сари, мурул адамтачир биалли, чучи хъарти секIал имцIали сари. ГьанхIебушес хIерирус нушала диннизиб хьунул адамла кьадри-кьимат секьяйда ахъбуцилил ва гьарил даражализир ил севан черяхIрарилил. Ил рурси риалли, илини сунела дудешлис гьалжанала унза гьаргдирули сари. Ил хьунул риалли, илини мура има байхъала ихъули сари. Ил неш риалли, гьалжана илала кьяшмала удиб саби.
Ил багьандан, хIурматла юлдашуни, мартла 8-лисцун ахIенну гьарил цархIил гIядатла бархIира хьунул адамти: нешани, рузби, рурсби разибирес, илдала хIурматбирес хъуммартидая. Илдас савгъатуни пешкешдиреная, вавни лугеная, савгъатунани хIуша-ургарти диги имцIадирути сари.