«Дергъла дукьбикад…»

«Чедибдешла поезд» бикIуси гечбируси музейлизи бякьун Ахъушала районна активистунира.

Ахъушала урга даражала 1-ибил школала бу­чIан­та­зибад ва мугIяллимтазибад, илкьяйдали «Че­диб­дешла кумекчиби» хIяракатла бутIакьян­чи­базибад цалабикибси кьукьялис бекIдеш дариб Ахъушала край руркънила музейла директор Зубалжат Мирзаевани.
Выставкаличи бякьунти лебтанилра илала мягI­ничебдеш чихъли кьиматлабариб. З.Мирзаевани бу­риливан, 1941-1945-ибти дусмазир адамтани чекасибти гIязабтачила, нушала дурхъаси тарихличила сеналра хъумартес асу­хIебирар.
«Ил музейли жагьилтас патриот бяркъ бедлугнилизиб кабирхьуси пай дебали халаси саби. Экспозициялизир пайдаладирути гьаннала тамашала технологиябани улкала тарих бяркъес чеалкIуси наслула иштяхI алкIахънила дурабад, дергъла кахдешра чебиахъули саби. Илар нушала улкала бяхIяни лер, тIамала ва шалала кумекличил итди дусмала анцIбукьуни итмаданал хIулбала гьалар чедаэс имканбикIули саби», — рикIи ил.
Районна жагьилтала политикала ва спортла управлениела начальник Шамил Зугьумовли халаси баркалла багьахъур патриотизмалашалси ил халаси проект гIямрулизиб бетерхахъуртас, ил лугIилизиб – дурхIнас гIяхIси гIибрат чебиахъути кумекчибас, ва нушала улкала тарих руркъути бучIантас.
«Нуша даршуси замана хIердирулра ва челябкьлаличила пикридикIулра. Амма мягIничебси саби ласвяхъили, ардякьунти дусмачи хIеризес, сегъуна багьаличил ил даршудеш сархибсил багьес. «Дергъла дукьбикад» къунздухъи, нушани гIячихъли аргъира ВатIайчи, ахIерси ванзаличи ва хъалибаргличи дигили бицIибти адамтани, чула жан ахIерахIедарили, нушаб даршути гIямру пешкешдарниличила», — буриб Ш.Зугьумовли.