Шукьтила шилизирра вакцинаби дарахъиб

Районна администрацияличил ва шимала бургачил балгахъунси график хIясибли, Ахъушала ЦРБ-ла тухтурти, коронавирусла чейхъуси изайчи къаршити вакцинаби дарес, адамти хIербирути муниципалитетлизирти лерилра мераначи аркьути саби.

Январьла 17-личиб мерличирси терапевт Марзият Кьутиевани, медсестраби ПатIимат МяхIяммадовани ва Нажибат ГIямаровани Шукьтила шилизиб хIербирути адамтачил хIянчи бариб.
Шила бекI ГIяхIмад ГIисакьовли бурни хIясибли, цаэсил вакцина барахъибти адамтала лугIи 58-личи абикилри.