Россияла печатьла БархIи

Россиялизиб январьла 13-личиб Россияла печатьла БархIи дурабуркIуси саби. Баягъи ил бархIи 1703-ибил дуслизиб Москвализиб цаибил газета дурабухъунси саби, «Дявила ва цархIилти хIянчурбачила Ведомости, …» бикIуси. Ил дураибсири Петр I-ибилла хIукму хIясибли.

Улкала цархIилти регионтазиб кьяйда, Дагъистан Республикализибра ил байрам гьар дус дурабуркIуси саби. Ишдусра январьла 12-личиб МяхIячкъалализиб Урусла драмала театрла ­халаси заллизиб, ДР-ла печатьла ва багьахънибала Министерствола сипталичил Россияла печатьла БархIилис хасбарибси балбуц бетурхар.