Гьалартала къяяназиб

«Кайтаги» ибси Хайдакьла районнизибси этноцентрла директор Зубайдат ХIясановани Тимченкола Фондли грант гибниличила ва ил муниципалитетла культура гьалабяхI букес багьандан харжбарес хIяжатли биъниличила багьахъур.

ГьанбиркахъехIе, ишдуслизиб «Кайтаги» этноцентрла «Сагаси наслу» ибси проект лебил Россияла «Культурная мозаика: партнерская сеть» ибси конкурсличиб чедибикибсири. ИлхIели Елена ва Геннадий Тимченкола ГIяхIбаркьла фондла гIергъисигъуна 6-ибил грант касибсири. Конкурсла сияхI декабрьла бехIбихьудличиб каибсири ва экспертунала советла баянти хIясибли, дедибти 27 заявкализирадли Россияла декIар-декIарти мераначирадти культурала учреждениебала 26 проект чедидикибтири. Илдала лугIилизибри Хайдакьла этноцентрра.
Проектла автор ва руководитель, «Кайтаги» этноцентрла директор Зубайдат ХIясановани бурули сари 2014-2015 ва 2019 ибти дусмазирра конкурсуначиб хайдакьланти чедибикниличила.
«2020-ибил дуслизир «Сагаси наслу» ибси проект гьалабяхI арбукес багьандан арц гибхIели, «Культурная мозаика: партнерская сеть» ибси конкурсла цаибси бутIала дазурбазиб, абзурли 2021 ибил дуслизир нуша чекадизурли дузули калунра. Илкьяйдали проектлизи алавбуцибтири жагьилтицунра ахIи, блогерти (кумекчиби) Мажалислизибадлицунра ахIи, ЦIурхачила, ЧIибяхIнила, Баршамайла, ГъярацIанила, ГIяхIмадкентла, Янгъикентла, ХIуллила ва цархIилти шимала устнира. Илкьяйдали, муниципалитетла 10 школала бучIанти алавбуцибтири», — рикIи ил.
Зубайдат ХIясановани гIурра чебатур чула сархибдешунас имцIаливан кумекбариб районна бекI ГIялим Темирбулатовли или. Илини этноцентрла гьарил бетуц гьар шайчибадли гIеббурцусири.
2021 ибил дусла чедиб гьанбушибси конкурсла баянти хIясибли, «Кайтаги» этноцентрлис 700 азир къурушла кьадарлизиб грант декIарбарили саби. Илди арц 2022 ибил дуслизиб дурабуркIуси «Сагаси наслу» ибси проектлис харждирути сари.
Лябкьуси дуслизир дарестачила гъай­рикIухIели З.ХIясановани бегI гьалаб гьанбушиб Хайдакьлизиб Центрла кумекличибли этнокультурала туризм гьалабяхI букес хIяжатли биъниличила. Хайдакьла някьишличил цархIилти адамтас гIяхIдизести ва базарличир илдани асести гIягIниахълуми (сувенирти ва цархIилти) даресра пикри леб этноцентрла. Илгъуна баркьудилис кумек гIеббиахъу гIяхIтигъунти устнани ва Хайдакьла районнизиб туризм гьалабяхI букести имканти алкIан. Туризмала кумекличил хайдакьлантала цархIилти халкьаначил гьалмагъдешла бархбасунира чIумадирар ва район гьалабяхI аркьян.
КIинайс этноцентрла директорли грантлис дикибти арцла 30 процент Баршамайла шилизиб «Лачин» бикIуси дурхIнала-гIулухъабала интерактивный клуб ибхьнилис харждирехIе или багьахъур. Ил проектла руководитель сари Баршамайла КЦСОН-зиб биштIати ва хъалибаргуни хIерила замана бихIуси отделениела заведующая ПатIимат ГIялисултIанова.
Баршамайлизибси КЦСОН-на чедиб гьанбушибси отделениелизиб мискинти яра къияндикибти хъалибаргуназибадти 110 дурхIя леб. Баршамайла цахIнабси багьудила урга даражала школализиб бучIути 260 дурхIя халкьла культура ва искусство руркънилизи битIикIес хIяжатли саби. Школализир гIяхIбаркьла далдуцунира дурадуркIути сари.
«Проект гIямрулизиб дурабуркIнила дазурбазир клублизир Хайдакьла някьишличил ишхIелла манзилла палтар дирахъес бучIанти бурсибирути саби. Халкьла устадеш руркънила мурадличил декIар-декIарти далдуцуни дурадуркIути сари», — буриб Зубайдат ХIясановани.