ХъумхIертесили бетаур

Къаякентла район­­низиб­си Сагаси Вихъ­рила шила школала юрт­личи нуша гъамдиубхIели, Дагъис­тан­на шимазир илдигъунти жагати школаби лерни ба­гьан­дан, дила уркIилизи разиси гьав хьурабиуб. Гьарра шай­чи­бадси чебаъцун ахIи, бухI­налара, предметунала клас­су­нира жагали далкьаа­хъур­лири.
Ил школализиб 700-цад дур­хIя бучIули саби. Илаб бузути учительти-ургаб леб рес­публикализибра улкализибра машгьурбиубтира, чулира учи­тельтала конкурсуначир ва цархIил журала абзаначир чедибдеш сархибти.

Нуша ила дакIнила сабаб, школала директор Чупан Зубай­рухIяжиевичла тила­ди хIясибли, бучIантачил гьуни­даъни сабри. ГIяхIли Да­гъистанна халкьла поэт, ХIу­ку­матла премиябала лауреат Ами­нат ГIябдулманапова ва пи­сатель, Сириялизивад нушачи гIяхIладли вакIибси тамашала адам Ибрагьим Истамбули ГIяхIмад сабри.
ГIяхIлас гьунибаиб ХIясай­ни ГIяппаев, Рустам Мур­та­за­­гIялиев, Зарипат МяхIям­ма­дова ва бахъал цархIилти учи­тельти ва бучIан­ти. Ванаси аргъра лебри, бер­хIира хIеб­лагъунари.
Нуша школала хIябъибил дерхIличибси, жагали балкьаахъурси актовый заллизи адацIахъира. Чедирти классунала дурхIнани зал бицIилри.
Балбуц бикули, ХIясайни ГIяппаевли бучIанти гIяхIлачил тянишбариб.
«Аминат ГIябдулманапова нушала адам сари, нушачи чуйнара ракIибси ва дурхIначил чумра тамашалати гьунибаъни дурадеркIибси. Ил багьандан илис гIяхIял или дикIес илцад-декIар лайикьли ахIен.
Бурес гIягIнибиркур, Дагъистанна халкьла поэт Аминат ГIябдулманапова, Дагъистаннизирцунра ахIи, Россиялизирра машгьурси сари. Илала лугIилашал дахъал жузи нушала библиотекализирра лер, бучIантани илала назмурти уркIиличир дала», — викIи ил.
Сунела яргаличиб А.ГIяб­дул­манаповани дурхI­нази сириялан гIяхIяйчила къантI­ли буриб.
«Ибрагьим Истамбулини Моск­вализибси П.Лумумбала уличилси Россияла халкьанала гьалмагъдешла университет белчIунси саби. Ил багьандан илини жагали урус мезра дала. Дагъистаннизи «ЦIуба къургъала бурхIни» бикIуси балбуцличи живарибси сай, сабира Расул ХIямзатовла хIурматлис дураберкIибси», — бучIантас баянбариб поэтли.
Республикализи гьарахълавад вакIибси гIяхIяй сай секьяйда Москвализив учIибал ва тухтурла санигIят касибси ил литератураличи секьяйда шурухъунал буриб.
Сунени бурни хIясибли, Ибрагьим Истанбулини урусла поэтунала гIяхIцад назмурти гIярабунала мезличи шурдатурли сари, илди уркIиличир булан дагьурли сари.
Дагъистанна ва урусунала назмурти шурдатурти поэтунала «Антология» Каирлизиб дураиб. Илди-ургаб нушала поэт Аминатла ва илала тилмаж Валерий Латынинна назмуртира лер.
Ибрагьимли урусунала классикуначила, Сирияла дургъ­бани палакатбарибси ул­каличила гIяхIцад хабурти ду­риб.
«Нуша, культура мяхIкам­би­рули, дургъби адилкьантачи къаршили дузулра, дурхIнира бучIахъулра. Расул ХIямзатовла «Дила Дагъистан» бикIуси жуз ди­ла халкьлис дигахъу. Баягъи ил жузличибли илдани Дагъис­танничила бала», — буриб илини.
И.Истанбулини сунени гIярабунала мезличи шурдатурти Михаил Лермонтовла, Аминат ГIябдулманаповала, Расул ХIямзатовла гIяхIцад наз­мурти делчIун. ДурхIнанира А.ГIябдулманаповала назмурти уркIиличир дуриб. Аминатлира сунела гIер­гъитигъунти назмурти дарган мезличил ва урус мезличил зайдухъахъун.
Гьунибаъни ахирличи биркахъули, ХIясайни ГIяппаевли гIяхIлас бакIнилис баркалла багьахъур, ва илди бучIантачил сурат касахъес жибариб.
Нуни шагьуртала дахъал школаби чедаибти сари, амма Вихърила школализибсигъуна жагадеш, умудеш ва ванадеш рахлира къаршихIебикиб.
Берхъаб Сагаси Вихъри, илдала школа, учительти ва дурхIни!