«Нешла мез — дила пахру»

Хасавюртла районнизибси Су­лев­кентла школализир нешла мезла Бар­хIи­лис хасдарибти гIяхIцад далдуцуни ду­ра­дер­кIилри.

4-ибил «б» класслизиб классла ру­ководительница T.ГIялиевала ва дурхI­нала бегIтала бутIакьяндешличил дар­ган мезла ва литературала учитель­ница С.МяхIяммадовани «Дарган мез — дила давла» ибси уличилси соб­­рание дураберкIиб. Илала мурад саб­­ри вегIла нешла мезличи диги им­цIадарни, дурхIни ва бегIти ил бай­рам акIнила тарихличил тянишбар­ни. «ЖамигIятлизиб нешла мезла кьад­ри» темаличил гъайрухъи, С.Мя­хIям­мадовани нушала гIямрулизиб мезла мягI­ничебдешличилара аргъахъиб. Дар­ган мез хIедалуси адам дарган сайра викIес хIернилис бикьридеш дирути ХI.ГIя­лиевла ва Г.-Б.БяхIяндовла мез­ли­чила пикрумира гьаладихьиб. Сунени цаладяхъибти назмуртира делчIун. ДурхIнани нешла мезличила назмурти делчIун. «БиштIаси галга» бикIуси дарган мезли сценкара чебаахъиб. Ахирличир даргала делхъра дариб.
7-ибил классла дурхIначил халкь­ла мухIлила пагьму хIясибли «Дар­гала гумай» бикIуси балбуц дура­бер­кIиб дарган мезла учительница С.ГIу­маратаевани. Илдигъунти далдуцу­на­ни Ва­тIайчи диги имцIадирахъу, халкьла мухIлила пагьму руркъниличи иш­тяхI алкIахъа, вегIла культурала ва гIя­да­ту­нала хIурматбирахъес биштIати бурсибиру. «Кьиркьир» ва мекъла гIядатла «ЦIикури гьунирралтни» сценкаби чедаахъиб. Лебилра дурхIни миллатла палтарли бегI­би­уб­ли­ри.
10-ибил класслизибра илини «Дарган мез — дила давла» тема хIясибли классла сягIят дураберкIиб. Даргала гимнличил бехIбихьиб ил. БучIантани нешличила, мезличила, ВатIайчила назмурти ва буралаби делчIун. Багьираби дуриб.
9-ибил «б» класслизиб урус мезла учительница М.МяхIяммадовани ва дарган мезла учительница С.МяхIям­ма­довани «Урус мез ва дарган мез даланти» бикIуси абз дураберкIиб. Нешла мезла чебкадси докладличил гъайрухъунси С.МяхIяммадовани дарган мез руркъни — нушала чебла биъни аргъахъиб. Класс кIел кьукьяличи бу­тIиб. Цаибил хъарбаркь сабри хIяз «ГIил­мур­тала академия». Ил хIянчи хъулиб бирусири: лингвистуни Л.Шер­бачила ва М.Ломоносовличила баянти даргес гIягIнилири. Дарган мезла цаибил хъарбакь сабри дарган мезличил буралаби дурес. КIиибил хIяз сабри «ДигIяндешунала тIакьа». ЦIудара тIа­кьализи секIулти кадихьилри, ца секIал дурасили иличил бархбасунси фразеологизма бурес гIягIнилири урус ва дарган мезли. ГIергъиси хIяз сабри «Грамотей». Предложениебазир орфографияла ва пунктуацияла хатIаби даргес гIягIнилири урус ва дарган мезли. «Редакторти» бикIуси хIязлизиб предложениеби дархьли делкIес гIягIнилири. Илкьяйдали гIяхIцад абзани дурадеркIиб.
6-ибил класслизибра илала руководитель И.ГIумаровачил барх С.Мя­хIям­мадовани «Дарган мез — дила пах­ру» бикIуси уличил классла сягIят ду­раберкIиб. С.МяхIяммадовани жагь­си байрамличила, дарган мез мяхI­кам­дир­ни­лизиб илала мягI­ни­чеб­деш­личила бу­риб.
ХIера, илдигъунти далдуцуначил нушани даргантас дурхъасили бетаурси пергер байрам гьуниббатурра.