ГIяхIти пикруми калахъун

Гьалабван Дахадаевла районна Шаласила урга даражала цахIнабси багьудила школализиб педагогуни семинарличиб гIяхIлачил гьунибаиб. ГIяхIладли бакIилри педагогический гIилмуртала кандидат, ДГУ-ла доцент, Дахадаевла районна багьудила Центрла бекI специалист Алжанбеков Мурад ХIяжимурадович ва историяла гIилмуртала кандидат, ДГПУ-ла преподаватель СултIанбеков Рабадан МяхIяммадович. Рабадан Шаласила школализив узулира калунси сай.

Мурад Алжанбековли учительтала коллектив ДР-ла багьудила ва гIилмула Министерствола 2019 ибил дусла февральла 27-личибадси 28 ибил номерла хIукмуличил тянишбариб. Илар чедаахъили сари педагогунала алапала хIекьлизирти дарсдешуни. ГIяхIлани ДГУ-ла ректор Рабаданов МуртазагIяли Хулаттаевичла халкьани-ургабси хьунул адамтала байрамличил бархбасахъи мубаракла видеора барх хилри ва учительтази ил чебаахъиб.
Гьунибаъниличир илкьяйдали ахъдуциб Шаласила школа районна мер-мусаличибадли гьарахъли биъниличила, дурхIнас дурсри фельдшерский пунктлизир кадирхьес чевкъниличила ва цархIилти масъултира.
Илдигъунти къияндешуначи хIерхIеили, педагогуни ункъли бузули саби ва мунципальный, республикала, лебил Россияла конкурсуназирра далдуцуназирра бутIакьяндеш дирули сари. Дагъиста писательталара поэтуналара произведениеби нешла мезаначил дучIнила, халкьани-ургабси нешла мезла бархIи дураберкIнила ва «МицIирси классика», цархIилти конкурсуни дурадеркIиб. БегIлара дигеси дурхIнани мурталра олимпиадабазир бутIакьяндеш дирни. БелчIудила 2018-2019-ибил белчIудила дуслизибра муниципалитетла бутIализиб хIябал ученик чедибикибтири.
Рабадан МяхIяммадовичлира ункъли балуси саби ил школала чедибдешуначила. Ил чумал дус илабти дурхIнас тарихла дурсри кадирхьули калунсири. БучIантани илдигъуни чедибдешуни дирахъути сари школала директор Мирзаев Минатуллагь ХIясановичла ва педколлективла къайгъначил.
Балбуц педколлективли давлачебси кьумурличил ва далай-делхъличил хъараахъур. Районна бекIла ва чула шайзирадли цалабикибтас саламтала дугьбира дуриб гIяхIлани. Учительницабас вавнира савгъатунира дедиб.