Бархибси заманаличи хIерхIеили…

Нушала улкала лерилра театртазиб кьяйдали, Даргала театрлизибра «Искусстволи цаладирхъулра» ибси жиличил «Искусствобала дуги» бикIуси лебил Россияла балбуц бетерхур. Шадлихъла балбуцличиб чула дигути хIербикIути разибарес багьандан, театрла гIяртистунани искусствола кIел жура дархдяхъиб – театрла ва далайла.

Иш бархибси заманаличи хIерхIеили, сецадла къиянни биалра, адамти рухIлашал гьалабяхI башниличи пикри бяхIчииэс гIягIниси саби искусстволи. Республикализиб кабизурси ибкьси аги ва Рос­потребнадзорла къадагълуми багьандан, нушала театрлизиб «Искусствобала дуги» онлайн тяхIярли дураберкIес чебуркъиб.
Балбуцла дазурбазир Р.Нуровла пьеса хIясибли «Зулму» спектакль ва халкьла цадешла БархIилис хасбарибси концерт гьаладихьиб. Музыкала руководитель Э.Ибрагьимовани ва театрла гIяртистунани хIербикIутас пергер далуйти зайдухъахъун.
АрагIеблира-сера, бархьаначиси эфирлизибад 500-цад адамли «Искусствобала дуги» бикIуси балбуц чебаиб. Гьайгьайрагу, театрлизир гьарли-марти спектакльтира гьаладирхьули сари. Амма чIянкIли вакцина барахъни марбируси QR-код гьалабихьибсилисцун ила вашес имканбикIур. ГIе, илгъуна тяхIяр чисалра гIяхIбилзули хIебиъни ва жамигIятлизир гъузгъалдидеш алкIули диъни чебаэсли саби. Амма, сепайда… QR-код бузесаъни халкьлизи вакцинаби дарахъес сабабли бетарар.
«Октябрьла 28-личибад Дагъистаннизиб QR-код агарли гIяхIцад учреждениебази, илдала лугIилизир театртазира, хIебашахъесли барили саби. QR-коданала хIекьлизиб нушаб гIеббаахъибси кумеклис регионна культурала министр З.Бутаевас баркалла багьахъес дигулра. Иш пандемияли нуша яра вакцина барахъили, хIянчиличи, культурала учреждениебази дашуси, жамигIятла гIямрулизир жигарчерли бутIакьяндеш дируси, яра вакцина хIебарахъили, хъули кайибси тяхIяр чеббиркIуси манзилличи килра. Гьанна биалли, лерилра регионтазиб декIарси кьукьяла адамтас чараагарли вакцина бирнила хIяракат бузесаили саби. Илдигъунтала кьукьялизи кабурхули саби театртала хIянчизартира. Илгъуна хIяракат бархьсилизи халбирулра, сенахIенну цархIилван COVID-19 бикIуси уличилси «концерт» нушачибад чебхIебиркур. ХIушала, илкьяйдали хIушала гъамталара арадеш мяхIкамбарая. Роспотребнадзорла сагати тIалабуни аргъили, дузахъути ва театртази башес даимбиубтасра илкьяйдали баркалла балахъулра», — викIи театрла директор М.ГIябдулкьадиров.