Бархьси бяркъ бедес…

Гьалабван, Мя­хIяч­къа­­­лализибси хьу­нул адамтала «Гьи­даят» центрлизиб «Дар­шу­деш ва балгундеш – адабла ва рухIла ахъси даражала гьа­ликI» бикIуси конференция бе­тер­­хур.

Илала сиптакартили бетаур Дагъистанна хьунул адамтала Союз, миллатла политикала ва динна бархбасунала шайчибси Министерствола ва «Гьидаят» центрла кумекличил.
Ил балбуцличир хIерда­риб­ аргъбаибти масъулти: хьунул адамли хъалиба­рг мяхIкамбирнилизи, адаб-хIяяла, рухIлашалти ва пат­риот бяркъ бедлугнилизи кабирхьуси пайличила. Илар бутIакьяндеш дариб жа­­мигIятла ва политикала хIяракатчибани, гIилмула шай­чибти вакилтала ва муниципалитетунала хьунул адамтала Союзла отделениебала хIянчизартани ва гIяхIлани.
Балбуц ибхьули Дагъистанна хьунул адамтала Союзла председатель Интизар Мамутаева рикIар: «Нуша гIяхIцад миллатуначилси ва дахъал динаначилси республикализир хIердирулра. ГIергъиси манзил дарсдикIули сари адамтала хIерани ва пикруми. Илдигъунти тяхIяр-кьяйдализир нушани къайгъибирулра лерилра организациябазирти хьунул адамтала cоветуначил бархбас бузахъес. СенахIенну гьар секIал хьунул адамличирад сари дехIдирхьути: илини сари дурхIнас гIямру ва бегI гьалабси бяркъ дедлугути, лерилра гIямрулизиб илди къелгIеббикути, хъали-цIала дурхъадешуни, рухIла давла ва гIядатуни мяхIкамдирути. ЧеалкIуси наслулизи кабирхьуси буресагарли халаси пай, гьайгьайрагу хъулиб саби кайсуси, амма багьудила учреждениебала хIянчира гIебхIебуцес хIедирехIе ва ил багьандан сарра нуша ишбархIи иша цаладикибти. Челябкьлализирра цIацIали ва сабухъчерли дарх дузес багьандан, нушани лерил цIакьани дяхIчиаэс чебиркур».
Илкьяйдали илаб гъайбухъун миллатла политикала Министерствола отделла начальник Хасайбат Валиева, 9-ибил гимназияла директор Шамсият Насруллаева, ДГУ-ла профессор ПатIимат МяхIяммадова, хьунул адамтала «Муслимат» цахIнабикла председатель Хадижат Шихалиева ва бахъал цархIилтира. Лебтанилра жагьилтас бедлугуси бяркъличила масъулти хIердариб, ва цауркIси пикриличи бакIиб – биштIахIейчибад хъулиб чебиу­си гIибратласи бяркълизибад са­би гIяхIси челябкьла дигахъуси.
«Гьидаят» центрла директор Загьра ИсмягIиловани цалабикибтас баркалла багьахъур ва рикIар: «Нуша акIахъубси ЧевяхIсини чебаахъибси кьяйда хIердирахIелли, нушала гьар секIал гIяхIил дирар, хъулразиб баракат ва чархла арадеш. Нуша – хьунул адамтазирад дигахъути сари нушала дурхIнала ва мурул адамтала гIямру ва сархибдешуни. ДурхIя бегIтас аманатварибси сай, ва гьарил нешла ва дудешла чебла саби илис бархьси бяркъ бедес. Гьарли-марси бусурмантала хъалибарглизиб бяркъурти дурхIнала вайти хасиятуни диэс хIедирар ва илдани бала халабаибхIели гIяхIсира вайсира декIарбарес. Нушала диннизиб хIядис лебси саби: «Гьалжана – неш­ла кьяшмала удиб саби» ибси. Илинира гьачам-гьатIи нушази иргъахъули саби адамла гIямру нешличирад дехIдирхьниличила ва иличиб халаси жавабкардеш лебниличила. ЧевяхIси Аллагьли нушаб арадеш, цIакь ва сабур габ нушала жамигIятлис багалатили диахъес багьандан».
Балбуц разити аги-хIяйчиб хъараахъур. Коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбирнила урехи камбиубли, илдигъунти далдуцуни гьаман дирес имканбикIниличи умутбихьиб.