ХIянчи кьиматлабариб

«ДР-ла шайчибси чейхъути излумала ва умудеш гIеббурц­нила Хайдакьла районнизибси Центр» ФФБУЗ-ла бекI тухтур ХIясанбек Мя­хIям­­мадов хIур­матла шабагъатличи лай­икьи­киб. Балбуц муниципа­литетла бекI­ла кабинетлизиб бетерхур. Иличир бу­тIа­кьяндеш дариб ДР-ла бекIла насихIятчи Ма­лик Багвалиевли, ДГУ-ла ка­фед­рала за­ведующий, эко­но­­микала гIилмуртала кан­ди­дат, доцент, ДР-ла хIурматла эконо­мист Юсуп Умавовли, чейхъути из­лу­мала шайчибси рес­публикала центр­ла тух­тур Зарема ТIагьировани ва цар­хIил­та­ни.

Ил балбуцличи бакIибтас баркалла балахъули, районна бекI ГIялим Темирбулатовли жагьси тухтурлис, илини бузе­ри­лизиб дурабуркIуси къуллукълис Баркаллала кагъар бедиб.
«Арадеш бегIлара кьиматчебси секIал са­би. Ил мяхIкамбарни нуша гьарилла чебла саби. Гьанбушес дигулра, муниципалитетла арадеш мяхIкамбирнилизи медицинали кьяйда, халаси пай кабирхьули саби умудешличи хIеруди бузахънила шайчибти хIянчизартанира. ИшбархIила манзил, нуша коронавирусла чейхъуси изайчи къаршили дургънилизиб, хIушани кьад­ричебси хIянчи бирулра. Дила шайзибад ва районна адамтала шайзибад хIушаб халаси баркалла багьа­хъес дигулра. ХIушаб чIумаси арадеш ва хIянчилизир гьарбизуни дулгулра», — викIи ГI.Темирбулатов.
ХIясанбек МяхIяммадовлис багъишладарибти дахъал мубаракла ва баркаллала дугьби зайдухъун балбуцла цархIилти бутIакьянчибала шайзирадра.
Сунела яргализиб, жагьил тухтурли ГI.Те­мир­­булатовлис ва бакIибти гIяхIлас халаси баркалла багьахъур. Хайдакьла районнис ва илабти адамтас гIяхIдеш бихули, жигарчевли узес даимвирус или буриб.