«Бархбасуни гьатIира дебадирахъу»

Бара гьалабван, «Да­гъистан» РИА-лизиб ДР-ла миллатла по­ли­­тикала ва динанала къул­лу­­къунала шайчивси ми­нистр Энрик Муслимовла бу­тIа­­кьян­­дешличилси балбуц бе­­тер­хур. Иличир гъамси че­лябкь­­­­ла­лизиб бетурхуси жа­гьил­­­тала маж­лис­личила гъай де­таур.

«Республикализиб сентябрьла 26-личибад октябрьла 3-личи бикайчиси манзилла бухIнаб халкьани ва динани-ургабси жагьилтала VIII-ибил мажлис бетурхар. Ил дурабуркIуси саби «Солнечный берег» бикIуси центрлизиб. Иличир Россияла ва дурала улкнала мер-мусаличибадти 200-личибра имцIали хIябал динна вакилли бутIакьяндеш дирути сари. ГIядатли бетаурливан гьар дус дурабуркIуси мажлисла мурад саби миллатуни ва динани-ургарти бархбасуни ур­жахъни. Ислам, православие ва иудаизм динанала вакилти гьарилла культураличил, тарихличил тянишбирар. Мажлисла дазурбазир декIар-декIарти далдуцунира дурадуркIути сари.
Терроризмличи къаршиси программа гIямрулизиб бе­турхахънила дазурбазиб ду­ра­буркIуси саби ил мажлис. Илар динанала вакилтани жагьил­та­чил иргъахънила хIянчи дура­буркIу ва насихIятуни гIердуру.
Илкьяйдали, ил мажлис ДАССР акIахъубхIейчирад 100 дус дикнилисра хасбарили дурабуркIуси саби. Балбуцличир Дагъистанна тарихлис хасдарибти майдунти дирар, сенахIенну нушани республикала тарих балес, илала хьулчиличиб жагьси наслу руркъес чараагарсихIели. ЦархIилти ре­гионтазибад бакIибти бу­тIа­кьянчибанира нушала Да­гъистан секьяйда гьалабяхI башусирил, республикализир сегъунти анцIбукьуни кадикибтирил иргъу ва нушачилти бархбасуни гьатIира дебадирахъу», — викIи министр.