Театрлис гIямру багъишладарибси

«Разидешли дицIаб бурхIни, ляркьути,
ИмцIабиаб адамти «Ма!» бикIути,
Дебали камбиаб «Биха!» бикIути»

ИкIди чедирти кал­мы­кунала поэт Да­вид Кугуль­ти­нов­л­а наз­мула тугъи зай­ду­хъа­хъун иш­ди бурхIназир ГI.Ба­ти­райла уличилси Дар­гала муз­ыкала-драмала теат­р­ли­зив узу­си ДР-ла урибси гIяр­тист Мухтар Ну­хIовли Гьал­магъ­дешла Юртлизиб ДР-ла Кон­ституцияла БархIилис хас­­ба­рили дура­буркIуси шад­лихъ­­личир. Ил бархIи ДР-ла БекI Сер­гей Меликовли чула хIян­­­чи­лизирти сархибдешуни багьан­дан гьабкья да­гъис­тан­ла­н­ти шабагъатлабирулри. Ил­да­­­ла­ къя­я­назив Мухтар Ну­хIов­ра лев­ри.
Республикала БекIли бури­ливан, дагъистанлантани мур­талра кумекбарес хIядурли биъниличибли хIянчилизир чедибдешуни сархути сари. «Ну хIушаб уркIи-уркIилавад баркалла викIулра, —викIи ил, — хIушачибси чебла иргъули, нушала республика ва улка вавалидирхъяхъес, рухIлашал давлачердикIахъес дирути къай­гъни багьандан. Ну вирхулра нушала халкьла яшавла шуртI­ри ункъдирниличи».
Искусстволашал гIибратли виэс вирар нушала Мухтар НухIов. Сценаличивси гIяр­тистли цацахIели, сунес дигуси тяхIярли ахIи, пьесала бухI­набуц хIясибли гIямру сипатдирес гIягIнити сари. «Режиссерли лугуси саби хIед роль. ХIе­биалли ил роль илис дигуси тя­хIярли гьалабихьес хъарси са­би. ИлхIели хIела пикри сце­нарийла белкIличил цуг­хIе­би­кесра асубируси саби. Ишав хIу цархIил адамличи шу­рухъес­ чебиркур», — ибсири набзи М.Ну­хIовли сай 50 дус виънила юбилейлис гьалаб.
Мухтар НухIов акIубси сай 1969 ибил дусла декабрьла 29-личив Сергокъалала районна ГIяялизимахьила шилизив. Халаси хъалибарглизив ил гехIэсил дурхIя сайри. Неш Муслимат дурхIнала анхълизир рузусири, дудеш ЗубагIил совхозла ванза бузахънила бригадир сайри. Мухтарла гIям­рула рархкья Разиятли хъали-цIаличи хIеруди бирули сари. Илдала кIел дурхIяра леб. Рурси Сарат Элистализир медколледжлизир ручIули сари, урши ЗубагIил урга даражала школализив учIули левал.
Мухтарли виштIахIейчивадал балусири су­нени гIяртистла гьуни чеббиркIни. Грузияла театральный институтлизив учIуси илис 1990-ибил дуслизиб А.ГIяб­дул­гъа­пуровла «Серхурси Толмас» бикIуси пьесализиб бекI игит­ла роль бузахъес чебуркъуб. Ил саб­ри или­ни театрлизиб бузахъуси цаибси роль. 30 дусла духIнар Даргала театрла сценаличир илини 50-йчир имцIали роль дузахъи. ХIер­бикIутани илала цалра роль хъумуртули ахIен.
Мухтар НухIов далайла гIяхIси устара сай. Театрлизиб илини далай хIебелчIунси цалра балбуц биубси ахIен. Калмыкиялизив ил бегIлара дигуси гIяртист сай: илдала мезлира далайикIес жагали бала. Дирхулра М.НухIов ДР-ла халкьла гIяр­тис­т­ла уличира лайикьирк­ниличи.