БиштIатачи диги

Нушала Идбаг (с.гI.в.) юлдашуначи хIе­рикунличи аркьул­ри. Гьунчив илини зилан­тачил хIязтавиркьуси сунела рурси ФатIимала урши ХIусен чеиб ва илра су­нечил варх арукес дигиаур. Ам­ма урши хIязлизивад къяб­вердес хIейгули, хала дудешличивад гьарахъикиб. Ил уцес гIелавадикибси хала дудешличивад ита-иша виркули вебшиб. Идбагра (с.гI.в.) илала гIердирули, илис гIе­лавад дуцIикIес вехIихьиб, ва ахирра виштIаси ХIусен уциб. Дигиличил иличи хъяб­ру­цикиб ва байвариб.

Нушала Идбагла (с.гI.в.) биш­тIатачил хасси бархбас бирусири. Ил лебтачилра дигиличил, хIурматличил, халатачил кьяйда ихтилатикIули, кьакьалав виаб, хъулив виаб цаван вяшикIусири. Ил чинав виалра, дурхIначи диги дигIян­хIедири, ва баркь-бацлизив биштIатасра мер бургусири.
МягIничебси мажлисличи аркьухIелира илини биштIати барх бикутири. Нушала Идбаг­лис (с.гI.в.) гьеч гьанхIебирки илди илаб диргалабулхъан или. Илала пикри хIясибли, дурхIни мурталра халатачил барх, гьарил баркьудилизиб биэс гIягIнити саби. СенахIенну илхIели саби илди вайсира-гIяхIсира дагьурли, бяркъчебтили бетарути.