Гьарил секIал хIясиббарес хIяжатсигу

«Дагестанская правда» газетализи кабяхъибси ца белкIла у наб дебали гIяхIбизур — «ГIякь­луагар­деш­личи къаршиси биалри вакцина» бикIуси. Гьайгьай, лерилра далуси ва бекIлил хатIа­хIер­куси адам гьанналис гьалавра хIерги, бусягIятра, мажахIят, левли виэс. ГIякьлуагардеш чедиахъути биалли, дунъяличиб сецад-дигара леб.

ГIякьлуагардешла лишан — гIяхIси анцI­букь чебаэс хIейгни саби. ХIера, дебали духути сарра или гьан­биркути Европала улкназиб азирти адамти кьа­кьур­бази дуракабулхъули саби коронавирусла изай­зи­бад мяхIкамбиэс багьандан къадагъадарибтачи къар­шили.
Россияла адамтани илдигъунти мехIурдеш дакIу­хIедирниличи разивиэсли биалра, вакциналичи халаси къаршидеш далахъниличи тамашахIейэсра хIейрар. Ил анцIбукьлизир дарес вирути кIел секIал сари: яра прививка барахъес, яра зягIипикес. ЗягIипикибсира дармунтани виалли сагъируси, вакциналичи бирхауди агархIели дармунтачи бирусив? Нушани балулрав, гьатIи, чидиллизибад зарал халасил — вакцинализибад яра дармунтазибад? Белики, дармунти гьатIира зараллати диэс! Дармунти-декIар нушани дарибтив, илдира вакцина барибтигъунти гIялимтани дарибти диалли! Дармунти дарибтачи вирхарули, вакцина барибтачи вирххIерули —илгъуна тяхIярлис гIякьлучебдеш саби викIес вирару?
Коронавирусличил зягIипбикибтазибад бахъалгъунти кислородличи хъарбиркули саби, чархлизиб сегъуна изала лебли биалра, ил эскибирахъули саби. ХIебиалли, вакциналичиб илгъуна тяхIяр гIяхIсив? Илала дурабад, августла 14-личиб «Россия 1» каналличиб «Доктор Мясников» бикIуси передачализиб буриб, сецад заралла сабил КТ (компьютерная томография) барахъни. Коронавируслизи бикибти биалли, лебилрара-сера хъарбиркули кьалли КТ-личи!
Вакцина заралласи сабли, гIелар калунти гьар секIал зарал агарти диъни кабизахъурси чилра леву? Дила пикрили, Россияли биаб, цархIилти улкнани биаб, вакцина дигалли барахъес, хIейгалли хIе­ба­рахъес ихтияр бедни халаси хатIа саби. Ил кахси изала агарбарес вирару «дигалли, хIейгалли» ибти дугь­бачил?!
Дебали тамашабизесли саби ца ишгъуна баркьудира: белчIудила сагаси дус бехIбихьибхIейс студентунани вакцина барахъили биэс гIягIнибиркур или Роспотребнадзорли суал тIашбатурхIели, вакцина хIебарахъибти гьарахълабад (дистанционно) бучIахъес или, МГУ-ла ректорли, «Сириус» бикIуси багьудила Центрла руководительли, цацабехIти депутатунани кьабулагардеш багьахъур «студентуни кIел бутIаличи бутIес асухIебирар!» или.
Коронавирусла сагаси журали жагьилтицунра ахIи, биштIатира зягIипбиркахъухIели, ахъти къуллукъуначибти адамти илцадра пикриагарли гъайбикIули биэс асубирару? Студентуни зягIипбиркули, инжитбирули, дурсрира дархьдалтули, гIягIнисицад багьудира кахIейсули биалли, гIяхIсив, гьатIи? Роспотребнадзор къаршидеш багьахъуртачи кьабул­кабикиб ва студентунас вакцина барахъес къалабахIебикиб. ХатIа бирули ахIенара?
Сайтаназир декIар-декIарти хабурти тIинтIдирули, адамти бирхаахъес се-дигара пикрибирухIели, вайсиличи бирххIеахъурли, гIяхIсиличи бирхаахъесра къайгъибарес гIягIнили саби. «Коронавирус адамтала лугIи камбиахъес багьандан дураибси саби, вакцинара илгъуна саби» бикIухIели, Россиялизиб илкьяйда хIебиъниличила буралли, къяна агара кьалли.
Ишдуслизиб виштIаси акIайчи нешлис пособие кабизахъур, дурхIнас лугуси пособие имцIабариб, школализи аркьути дурхIнас гIягIнити секIал асахъес арц дархьиб, хъали-цIала шуртIри гIяхIдиахъес, хъулрази газ букахъес кумек леб, мицIираг адилкьутас, анхъ убалтутас кумеклис арц дедлугули сари…
Пикрибарес гIягIнили саби Россияла халкьлис дирути гIяхIдешуни дебали къиянси манзиллизир диъни: сецад зарулти детарули тIабигIятла декIар-декIарти балагь-кьадар чедакIили!
Коронавирусла изала дакIубиъниличирлира улкалис дахъал зарулти хиб. «Къиянси манзил сабину, са­бурбарая, кумекбарес улкала ахъри агара» или къантI­кадаралли-декIар Россияла Президент чили хIетес вирара! Илини биалли адамтас кумек гIеб­ба­ахъес секьяйда-дигара имкан баргес къайгъибирули сай.
Вакцина дураэс багьандан, илхIелира чумал журала, пачалихъли сецад харжани дарибтил пикрибаресра гIягIнибиркур. Дурала улкнани 80-йчи гъамли Россияла вакцинаби асили, пайдаладирули сари. Россияла халкьлис бекIбархIил вакцина багьа агарли кабизахъур. Адамтас халаси гIяхIдеш саби илра, сецад хIергъули биалра, сенахIенну «ГIяхIси биалри, ил багьа агарли хIебири» бикIутира леб.
ЦацабехIтани мяхIкамдешличила гьанбиркахъули ахIен, Роспотребнадзорли гьаладирхьути тIа­ла­бу­начила хъумуртули саби. Мисаллис бурасли, гьалар­ван МяхIячкъалализирад Ахъуша чар­диуб­хIели, гьунчиб маршрутка тIашаахъили, полицияла хIян­чи­зар­ли дяхIликалаби лерал ахтардибариб. Иличи кьабул­хIебикибти адамтала сецад тIама-гьама ахъдиубал!
ЗягIипти бахъбикIухIели, буресагарли къиянбулхъули саби медицинала хIянчизартас. Илдира зягIип­бир­кули саби, гIямрулизибад арбякьунти чумилра би­уб.
Дахъал секIал пикридарес гIягIнили хьалли, гIягI­ниси цалра пикрихIебарили, «вакцина вайси саби» ибси пикри уркIила буцили замана буркIутас гIякь­лучебти саби викIес, мажахIят, виэс! Вакцинара ажайс гьалахIебилзни гIячихъси саби, амма ил барахъибси зягIипикалра, гьамадли изала чекайсуси саби.