Календарьличила баянти

Календарь — латинтала дев саби, суненира «чеб­лумала книжка» ибси мягIна иргъахъуси. Жяв­хIе­ли­ла Римлизиб чеблалиубтани процентуни календа­ба­ла бурхIназир чардирниличил бархбасунсири ил анцIбукь. ЖявхIелила римлянти баз-берхIила ка­лендарьла гьар базла цаибил бархIилис календа бикIутири. Илди бурхIни баз сагабиъниличил дархдиркутири.

Календарьла хьулчили бетарули саби нушала Дунъя БерхIи-алав ласбулхъниличил цугси замана, сунесра дус бикIуси.
Астрономиялизир дусла декIар-декIарти уми лерти сари: зубартала (звёздный год) — Дунъя БерхIи-алав ласбикIнила ца манзил касили, цалабяхъибси саби. Илала бухъяндеш 365,2564 бархIиличи абиркули саби; базла – илала бухъяндеш 12 сидонический базличи ва 354,367 бархIиличи абиркули саби. Сидонический манзил саби БерхIила кабизлизибси ца секIал, сунела гьунчибад башули, гьалабла мерличи чарбулхъни; тропикунала — атхIеблизир дуги-хIери цугдиркуси мер гьаб-гIергъили кIина ихъниличил бархбасунси манзиллизи халбируси саби. Илала бухъяндеш 365,2422 бархIиличи абиркули саби; календарьла — бусягIятра гьаладяхI дашути халати улкназиб бузахъуси. ГIядатла дус 365 бархIиличи, високосный — 366 бархIиличи абиркур. Гьарил авэсил дус високосный бетарули саби.
ИшбархIи нушани пайдалабируси календарь 365,2422 бархIила бухъяндешличилси дусличи хъарахъили, цалабяхъибси саби.
Дус 365 бархIилизибад цалабикни балусири египетлантани, китайлантани, вавилонлантани ва цархIилти жявхIелла халкьли. ЖявхIелила Египетла пачназивад цали календарьлис хьулчи кабихьибсири. Илис сабабли бетаурсири лугърала бегIтала пачалихъуни алкIахъухIели, пачнала хIукмуртачила, динна къуллукъчибала буйрухъуначила, вягIдурти дигьниличила балахъути бурхIни хIяжатдикни. Ит манзилла астроном Птолемейли бархIи 24 цугти бутIаличи бутIахъес ибси пикри гьалабихьибсири. Илгъуна бутIалис сягIят бикIутири. Ит манзилла астрономиялизиб гьатIира камси замана хIяжатбикибсири. Илис минут или ирусири. Минутра 60 бутIаличи бутIибсири ва ца бутIалис секунда бикIи. ЛугIурби 12 ва 60 вавилонтала хIисабдирнила кабизла дахълихъуначил дархдасунти сари.
Римла пача Юлий Цезарьла хъарбаркь хIясибли, нушала даршдуслис гьалабси манзилла 46 ибил дуслизиб астрономти Созигенни ва Флавийли Юлианский календарь кабизахъес ибси пикри гьалабихьибсири. Ил календарь хIясибли, дуслизир 365,25 бархIи дирутири. XVI ибил даршдус ахирличи бикайчи Европализир секунда, минута, сягIят ва дус дузутири. Буралли, Юлианский календарь бузесаэс гьалабра, Египетла пача Птоломей Эвергетли кабизахъурси календарьла гьарил авэсил дуслизирра 366 бархIи дирутири. Амма, иличила халкьли хъумкартурсири.
Високосный ибси девли «кIинайсла урег-ибил бархIи» бикIуси мягIна иргъахъусири. Юлианский календарьла хатIаби имцIадикIнили, жамигIятлис цакьадар бархьси календарь акIахъес чебуркъибсири. 1582 ибил дуслизиб илгъуна календарь акIахъубсири ва бузесаибсири. Ил сабри григорианский календарь, Римла пача Григорий III-ибилли акIахъубси. Юлианский календарьличил цугбуцибхIели, григорианский календарьли 3 бархIила декIардеш лугулри (илизир 3 бархIи камлири).
Гьанна бузахъуси календарьлизибра ца бархIи къантIбирули саби. Бахъалгъунти гIялимтанира хIисаббирнилизиб белгиси хатIаличилти календарьти гьаладихьибтири. Амма, лебтазибадалра имцIаливан дурусси календарь акIахъубсири таджикунала машгьурси астроном, поэт, философ ва математик ГIямар Хайямли. Илала баянти хIясибли, гьар 33 дуслизирад 8 дус високосныйлизи халдирес гIягIнили саби. 1079 ибил дуслизир Персиялизир ва гъамси Востокла цацадехIти улкназир илдигъунти тяхIяр-кьяйда дузесаибтири.
1917 ибил дусличи бикайчи пачала Россия Юлианский календарь хIясибли хIербирусири. Совет хIукуматла манзиллизиб сагаси григорианский календарь бузесаибсири.