ГIямрула рангани сипатдирни

Миллатла гIилмула-ах­­тардила Мо­­с­к­­­­­ва­ла пача­лихъ­л­а­ юртани лушнила уни­вер­си­­­тетла студент, 19 дус виуб­си­ хайдакьлан худож­ник-ди­зай­­­нер Шамил МяхIям­ма­­дов­ли «Хай­дакь» ибси ули­чил жагьил­тас хас­да­рибти пал­тар­л­а марка акIа­­хъубли сай.

Сунела @khaydak бикIуси инстаграмла бяхIлизиб Шамилли жагати ранганала свитер ва кардиган гьаладихьили сай. Инстаграмлизиб буруливан, палтарли лебтачилра халаси асарбарили саби.
Авторла гъай хIясибли, палтар дирухIели, жявхIелла Хайдакьла культура ишбархIила тяхIяр-кьяйдаличил кегIебли балбикахъни бекIлибиубси масъалали бетаур.
Пагьмучевси хайдакьланна хIянчурби халкьла пикрила дурар кахIелун. «Метро» ва «GQ Russia» бикIути Россияла халати газетабани ил хасси ихтилатличи живариб. Ца редакциялизиб хIела бренд акIахъес ибси пик­риличи севан вакIибсири или хьарбаибхIели, Шамилли хайдакьлантала халкьла искусство мурхьли бяркъурли гIергъи, или жаваб чарбатур.
«Дурала улкнала культура гужли бяхIчииъни иргъул­ри нуни. Нушала давлачебси культура хъумартахъес хIя­ра­катлизибти адамтани наб де­цIигахъулри. Нуша жяв зама­наличирадал урхIмешули ахIен­­ти секIулти алкIахъути адам­­ти сарра.
Нушала халкь чула санигIя­ту­начибли машгьурбиубти саби, нушаб селра пикрибирес гIягI­ниси ахIен. ЧIянкIли азир дус­ла давла гьалабяхI башахъни саби нушаб калунси. Хала бегI­тала искусство машгьурби­рути устнала лугIилизивадси сайра нура или гьанбиркули саби.
Хайдакьла някьиш – дила халкьла давла саби. Илдазир мурталра гIячихъти рангани пайдаладирутири. Илди ранганани алавси тIабигIят даим барсбикIни, халкьли саби-алавси дунъя бални чебиахъули саби ва чучи халкьла пикри битIикIули саби. СихIрула лишантаниван ранганани халкьла пасихIдеш духIнадуцили сари. Илдани набчи халаси асарбарни багьандан, палтарра илдигъунти сари.
Някъла хIянчи, лебилра даргантасван, набра дебали мягIничебси саби. Дила хала дудешра «мургьила някъбар» адам вирусири ва даим се-биалра бири. Нунира виштIахIели урцуйзирад, мегьлизирад секIулти дирули вираси. Нушала юртлизирти лерилра секIулти дудешлира хала дудешлира дарибти сари. Шимазир лерилра секIулти някъбани сари дирути. Нунира се-дигара дирира, амма наб имцIали суратикIес дигахъира. БусягIятла замана дуцIрумла палтарла чевкад узулра», — викIи Шамил. Илала гъай хIясибли, палтарла дурарад, мургьи-арцла матяхI, сумкаби, дурхIнала хIязла гIягIниахълуми, хъулир пайдаладирути секIулти дураэсра пикри саби.