ГIяхIтицун пикруми ­калахъунси

«Адам убкIар, у кавлан»
(бурала)

«Ванзаличир къел». Илгъуна уличилси жуз бикиб дила някъбази.

Ил жуз чумра адамлира хIербариб бургар. Ил гьануршули жагати гъайра дуриб. Ванзаличир къел датес гьарилли хIейрар, илхIелира гьарра шайчирад бахълис гIибратлис диэсти. Илгъуна уличилси жуз биалли дурабухъунси саби Сергокъалала райойзивадси пергер адам, сай валутала ургаб халаси хIурмат сархибси, амма нуша-ургав ишбархIилизив агарси ХIясанбеков Зубайру (Зубаир) ХIясанбековичличила. Ил сунела зилантани, барх бучIули, бузули калунтани, унрубани гIяхIил вала сегъуна адам вирил. Нура хIяким сайра или, баршили галстукра сайра къун­зикIутазивадси хIейри ил. Ил бузери, адамти дигуси, хIя­лал­ли хIериубси, хIярамси хIе­ба­гьурси, сунела шира, шантира багьандан се-дигара барес гIе­лум­хIелзуси, бикIуливан, дуги-хIери цадарили узуси гьарли-марси зяхIматчи вирусири. ИлкIун 45 дус МТС-лис гьуни чебиахъули калун ва сай узуси халаси организация республикализибра машгьурбиахъуб. Зубайру ХIясанбеков дебали зегъачевси, уркIи чIумаси, чумра наслу бяркълабарибси, сунела хIянчи балуси, тIалабкарси руководитель сайлин гьануршули вирар ил валутани ишбархIилизивра. Варс­хIе­вареси адам вируси ахIен или бурули бирар халкь­лизиб. Амма Зубайру ХIясанбеков варсвареси ахIен­ри. Илгъуна пикрира аргъира нуни цализибад. Илис сегъуна-биалра сагаси ибси секIал акIахъес, адам хIянчиличил гIевуцес дигахъи. Сай узути дусмазир дахъал гIяхIти секIалра, адамтас гIяхIдешунира дарибтири илини. Ибкьли узра узули, учIра учIули илини диссертацияра белкIунсири ва шила хозяствола гIилмуртала кандидатла ура сархибсири.
Илгъуна адам хъумхIер­та­хъес ибси мурадличил ишди бурхIназиб районна библиотекала заллизиб ил гьануршули пергер балбуц дураберкIиб. Ила бакIибтани зал гарчли бицIилри. Ил балбуцличи бакIилри иличил барх бузес кьадарбиубти, ил валути, илала унруби, узи-урши, дурхIни. Заллизиб жагаси илала дурхIя­деш­личила, бузериличила, гIям­руличила бурути дахъал бел­кIани, суратуни кадихьибси гIямзира балкьаахъурлири. Иличи хIеръаллира баибсири ил сегъуна адам вирусирил багьес багьандан.
Балбуц абхьиб ЦБС-ла директор З.ГIямаровани.
— Бузерила игитуни – илди чузир сегъунтилра уктемдеш агарти, халахIебурхути, дуги-хIери хIеили, заводуни, фабрикаби, колхозуни, совхозуни алкIахъули халкь багьандан бузули калунти  адамти саби. Нушала илдигъунти адамти лебти саби. Илдигъунтазивадли сай Зубайру ХIясанбеков, суненира ахIерси ванзалис, халкьлис гIямру харждарибси. «Ванзаличир къел» бикIуси жузра илис саби хасбарибси, — буриб илини сунела гъайлизиб.
Цалабикибтала гьалар гъайрухъунси Зубайрула рурси Загьидатли дудешличила жуз белкIес сунела пикри акIниличила, ил пикри дудеш ункъли валуси итхIелила райкомла цаибил секретарь ГIяли НурбяхIяндовли гIеббуцниличила, сари гьунираибти адамтачила, дучибти баянтачила буриб. – Дудешли бузерила адамла къиян кьиматлабирес бали, сунела гIямрура ибкьси бузерилизир шалгIердухъун. Дукикьянала, дояркала, механизаторла бузери кьиматлабирес бурсидиирая, — викIули вири ил мурталра.
Профессор Эльмира Далгатли буриб Зубайру ХIясан­бе­ко­вич сунела дудешла гIяхIси юлдаш вирниличила. Илдала гьалмагъдеш бархьдеш дигниличил дархдасунти дири. Зу­байру ХIясанбеков, илис игитла у хIебедиб биалра, ит ман­зилла бузерила игит сай. Ил­гъуна адамличила жуз дуракаъниличи ну лергIер разилира, — рикIи ил.
Балбуцличив гъайухъунси районнизир жавабкардешличилти дахъал хIянчи дарибси, бахъли валуси ГIябдуллахIяжи СягIидовлира ил сегъуна руководитель вирил жагали буриб.
— Наб иличил варх узес кьадарбиубсири. Иличил узес гьамадлира бири, къияннира. Гьамадли бири сенахIенну лебгIеб бархьдеш дигуси руководитель сайхIели, илини гьар-секIал дали, чIумати низам-кьяйда дири, сунела хIянчизартачила даим пикрумазив вири, илдас гIяхIдеш барес къайгъназив вири. Илини сабри бегI гьалаб шилизи трактор тIалаббарибси, дила дудеш узусири трактортала бригадала бригадирли, — викIи ГI.СягIидов.
Балбуцличив гъайухъунси районна газетализив вахъхIи узули калунси, бузерила ветеран И.Ибрагьимовлира З.ХIя­сан­беков руководитель, адам сайлин сегъуна вирил чебетаахъили буриб. Илини илкьяйдали гьанбушиб иличил барх бузули калунти гьабкья хIянчизарти, ГIябдуряхIман, МяхIяммад, Арслан, Къурбанкъиз, Сулайбан ва цархIилти.
Илаб гъайбухъун иличил барх бузес, хIербиэс кьадарбиубти ил валути ГIусман ХIямидов, ИсламгIяли МяхIяммадов, Ирайгьанат, Арсен МяхIяммадов, ГIусман Закарьяев, МяхIяммадсягIид Мя­хIяммадов, АсхIяб Ас­хIя­бов, Сулайбан Сулай­банов, Наида ГIялиева, Ис­лам­гIяли Мя­хIям­ма­довли З.ХIя­сан­бе­ковлис памятник тIаш­батахъес, АсхIяб Ас­хIя­бов­ли музей барахъес хIя­­жатли биъниличила чула пикруми дуриб.
Зубайру ХIясанбековли гIям­рула рархкья СалихIят ГIя­лиевачил барх духуси хъа­либарг абикьур (ил дила учительница рирусири). ВегI­ли­чила илдигъунти пикруми гIелар калахъунти, нушала шила ца кьакьали у бихути машгьурти адамти бахъал агара. Ил нушагъунтас гьарра шайчивадли гIибрат сай.
Балбуцла ахирличив гъайухъунси Зубайрула урши Ся­­гIидли ила бакIибти ва гъай­­­бухъунти лебтасалра ур­кIи-уркIилабадси баркалла ба­гьахъур, чус арадеш, гIяхI­де­шу­ни далгун, чучил барх бар­шиб­си стол-алав кабиахъес бакIибти лебилра жибариб.