Чула арадеш мяхIкамбарес пикри агара

Ну машина бикес вехIихьибхIейчирад дусцадхIи дикили сари. Дила бекIлил пикри лебси ахIенри машинала руль буцес. СенкIун шагьарлизив хIери­рухIели, гьундурачир кадизахъурти тяхIяр-кьяй­да дуи, хъярхъли дашути машинаби чедиухIели. Секьяйда шагьарлизив вашес вируси или гьанбиркусири.
Урехира алкIусири, наб се-биалра бетарар или ахIенрину, хIейгу-хIейгули цархIилла арадешлис зарал бирис или. Шилизи гечиубхIели, илар машинаби камли диъни багьандан, нунира ил асес кьасбарира. Секьяйда права касирал ишаб бурес хIяжатдеш агара.

ИшбархIи машинаби дикахъес адам бурсивирути школабачи хIукуматли тIалабуни чIумадарили сари. Илди школабани шоферлис хIяжатти лерилра секIал дарахъес кумекбирули саби. Илар ца яра кIел класс сари лерти. Документуни дедибси адамли 21-30 бар­хIила бухIнаб права кайсули сай.
Балулив сагати шофертани машина бикес? ГIе, балу­ли саби. ИлхIелира ракеталичиб хъярхъли. Бахълис гьундурачир дарибти хIерзила бекIлил хIяжатдеш агара. Права асибсила биалли (илдигъунти лебни чисалра дигIяндеш ахIен, илхIелира имцIатигъунти), гьундурачир кадизахъурти низам-кьяйда лерниличила сегъуналра пикри агара. Сабаб – гьар бархIи гьундурачир кадиркути бехIемцIуни. Илдазиб бахъал адамти улхули саби. Ца мехIур тIакьали чумал адамла жан къябиули сари. Гьарил машина бикуси жагьил (ишав чум дус виубсил декIардеш агара), набчил секIал бетхIерар или, пикривикIар.
Ну гьунчивад хъярхъдеш 90-йчи абаахъили ва­шухIели, дахъалгъунти машинаби, гьаладухъи, ардашули дирар. ХIебиалли, илдани низам-кьяйда дулъули сари. 90 километр сягIятли ихъни районти-ургарти гьундурачиб бегIлара халаси хъярхъдеш саби. Баянтачи хIеризалли, гьундурачиб зугIяла кабиркули саби имцIаливан машина хъярхъбирниличибли ва къаршиси гьунчи дураухъниличибли. Нуни хасси хIяба биршули вирус ва набчил кайибси адамлизира илкьяйда барахъес тиладибирис.
Ишдусла цаибти хIябал базла духIнар гьундурачир 322 бехIемцI кадикиб. Илди МВД-ли гьаладихьибти баянти сари. Чум статистикализи ка­хIе­дер­хахъурти лералра пикридухъеная, гьари. Сен илцадра вайтIа башути нушала дагъистанланти гьундурачиб?
Бахъалгъунти, держла бержили, машина бикесра гIелумбилзули ахIен. Держли адамлис халаси зарал бируси саби: арадешлис, гьавлис, дагьрилис. «Камси саби бержибси, нуни машина бикес вирулра», — викIни, бекIлил бархьси ахIен. Чила-биалра арадешлис зарал баралли, кIинайс секьяйдали жаваб бедлугуси?
Давлачебти бегIтани чула балугълахIебиубти дурхIнас машинаби асили, пешкешдирули сари. Илдала, гьундурачибад башухIели, сегъуналра урехи агара. Дигуси тяхIярли башули саби. Гьайгьай, тамаша хIебиалли – машина мяштIхIебирули диадалли, хIушала дурхIнала гIямруличилалра пикридухъенаягу. ИшбархIи арцли ва «къакъли» лерилра масъулти ирзуси манзил бакIили саби. Нушала шилизибра камли ахIен «хъярхъти» адамти. Илдази дурути гъай, пикрилра хIедарили, дугIли аркьули сари. Илкьяйда саби аги республикализибра. Адамтани хIяжатси хъярхъдешличил машина бикуси биалри, гьундурачир гьалабизуни («лежачий полицейский») дирес хIяжаттирив?
Аги барсбарес багьандан, арцла шайчиб танбихIлабирес чебиркур.