Районтази архIяличил

Гьаннала гIергъира гIеббурцу
ДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Сергей Меликовли июльла 21-личиб Шамилла районнизи архIя дураберкIиб. БегI гьалабси яргализив, республикалис бекIдеш дируси Гоор-Хиндах шилизив МуртазагIяли ва ПатIимат ХIясанхIусейновхъалачи хьуравиуб.

С.Меликов гьалавра илдачил гьуниваибсири. ИтхIели М.ХIя­сан­хIусейновли регионна БекIлизи маслигIятбарибсири урш­бала хIурматлис галгуби удалтнилизир бутIакьяндеш дарахъес. Рес­пуб­ликала БекIла къуллукъуни заманалис дузахъусини дудешла тилади гIеббуциб ва ишбархIи илдала юртла мякьлар магнолияби удатур. Юртличи гъамли илкьяйдали, «Держла хIебужуси Россия» бикIуси федеральный проектла дазурбазиб, воркаут-площадка кабилзахъули саби. Иличибад гьарахъли ахIи биалли, узби ХIясанхIусейновхъалас хасбарибси памятник. Иличи субъектлис бекIдеш дирусилира вавнала халуби кадихьиб.
Регионна БекIла МуртазагIяличил ва ПатIиматличил ихтилатра бетаур. Илини ишбархIи хъалибарг бяхIигути масъулти белгидариб, ва илди арзахъес кумекбарес чесиб.
Иличил барх, Сергей Меликовли цIакьбарили буриб, бегIлара бекIлибиубси – бегIтала уркIби паргъатли диъни саби или. Илдала децIличила хъумартурли ахIен, ва республикала руководстволи гьаннала гIергъира хъалибарг гIеббуцили бирар.

ИшхIелла тIалабуначи лайикьти
Ишди бурхIназив ДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси С.Меликов илкьяйдали Хасавюртла районнизи вякьун.
Илис имканбакIиб Новогагатли шилизир социальный­ бяхIчибизла чумал объект, ил лугIилизиб – амбулаторияра­, хIердарес. Регионна БекIли ил чейхъути излуми тIинтI­хIе­ди­кIахъ­нила ва умудешла шайчирти тIалабуначи бал­бикиб­си биъни ­чебаиб. Илкьяйдали амбулаторияла лерилра хIяжатти ­медицинала гIягIниахълумачилра гIеббуцибси саби.
Бузерила архIяла дазурбазив, ил арцантала «Батыр-Бройлер» бикIуси фабрикализира вякьун, сабира ишхIелла заманала гIягIниахълумачил гIеббуцибси. Илар дусла духIнар арцанна диъла 4 азир тонна дурайули сари. Фабрикала хасдеш саби илаб Францияла журала арцанти адилкьни, сарира умути анкIилицун дугути.
Фабрикала вегIбекIли гьандушибти, арзес хIяжатти масъулти сари гьундури къирли дуцни ва хутIличил гIеббуцни.

«Абхьес дирниличи дирхехIе»
Гьалавван регионна БекI Тарумовла районнизи бузерила ар­хIяличил вякьун. Илини хIердарибти объектунала лугIилизиб гьан­бушес вирар Тарумовка шилизиб мерлабарибси, «Держла хIе­бужуси Россия» бикIуси федеральный проектла воркаут-пло­щад­­кара.
«Илдигъунти майдунтазибад ца муниципалитетла цалабяхълизиб мерлабиубли саби.
Спортла инфраструктура биули ахIен. Вирхулра, дархти цIакьаначил нушаб районнизи гьачамцун ахIи чардухъес имканбикIниличи, адамтас спортла ва цархIил журала инфраструктура абхьес дирниличи», — цIакьбарили буриб проектла руководитель С.ХIямзаевли.