«ГIяхIла хабуртицун…»

Июльла 12-личиб Хайдакьла рай­он­­на адми­нистра­ция­лизиб поч­тала бархбасла отде­ле­­ниела хIянчизарти шаба­гъат­лабирнила балбуц бетерхур.

Ил балбуцличи жибарилри бузерилизиб декIарбухъунти, дахъал дусмазир гIяхIцад хIян­чи дарибти.
Илдас саламла дугьби ду­­рули, районна бекIла замес­титель Халитбек Халитбековли муниципалитетлис бекI­деш­дируси ГIялим Темирбу­ла­тов­ла, районна депутатунала ва сунела шайзибад илди са­ни­гIят­лашалси байрамличил уркIи-уркIилабад мубаракбариб.
«Сецад нуша гьаладяхI дашули хьалли, почта – мурталра гъамтачил бархбасуни дузахъуси бегIлара дурхъаси тяхIярли кавлан. Хайдакьла почтала отделениелизиб чула санигIят ункъли балути, халкьлис почтала лерилра къуллукъуни гIердиахъути, пергер адамти бузули саби. ХIушани гIяхIла хабуртицун адамтачи диахъули калабая!» — викIи ил.
КIинайс илди шабагъатлабирнила балбуц бетерхур. Асилси бузери багьандан, Баркаллала кагъурти дедиб почтала бархбасла операторти Гульнара Насруллаевас, Гульсара Мамаевас ва почта бихуси СалихIят НухIовас.
Ахирличиб почтала хIян­чизартани чучи хаслира пикри бяхIчиаънилис ГIялим Темирбулатовла бекI­деш­лиубси районна администрациялис баркалла багьахъур.