«УрухкIес рамсурлира»

«Коронавирусла чейхъуси изайчила хабурти ир­гъухIели нунира, цархIилтаниван, гьала-гьала ха­ласи-декIар пикри бяхIчихIеира. Наб гьан­бикибсири, илди сегъуналра хьулчи агарти, дацI гъай дургар или. Нушала улкализибра ил изайзи би­кибти бахъбикIухIели, паргъатагарриубра. Замана арбашуцад, зягIипти имцIабикIесбииб. БубкIутира бахъбикIулри.

Пикрирухъунра ну: белики, гIягIнили бургар вак­цина барахъес или. Амма иличи къаршитира леб­ри, дила тухумтала ва нуни балутала ургаб бархли. Ил­дани вакциналичила гьарли-марли урухиэсти ха­бур­ти дурулри: вакцина кьанни дакIубарибси дарман са­би ва ил барахъибси адамличил се бе­та­ру­сил гьан­налис чилилра белгибарили ахIен или. ГIяхI­цад­хIи калунра ну ил хIяйчир.
Рамсурра ну даим урухкIес, балутачи гIяхIладли хIерашес. ЗягIипбикахъишара рикIули, дила мякьлаб хIербирути бегIтачи рархли хIерашули калунра.
«СецадхIи уэс вирусив адам ил хIяйчив?» — ахирра-ахир пикрирухъунра ва поликлиникализи вакцина барахъес халаси кьасличил раира.
Медсестрали бицIахъиб бухъяна анкета, умцур кьаркьа температура, тухтур-терапевтли хIясиббариб хIила гъяж. ГIур хьарбаиб дила излумачила, баянбариб, къарширикирал ну гIергъиси замана ковидлизи бикибти адамтачил ва рархьира укол барахъес.
Гьамадси секIал буилригу ил. Кункси някъла регI ри­иши медсестра, ну укол барниличи шакра хIе­рикира. ГIур камси замана укол барибси мер изули калун. Я ил бар­­хIи, я гIергъила бархIи дила температура ахъ­хIе­биуб. КIиибил укол бируси саби би­кIули набзи теле­фон­ни­зибад багьахъур. ХIерила замана рякьи, илра ба­ра­хъи­ра.
— Барахъирив вакцина? СекIал изесбиибу?– хьарбаиб набзи халаветаибси дудешли.
— Барахъира. Укол барниличи шакхIерикира, — ри­кIулра ну.
— ХIебиалли нунира бирахъис, — викIар ил. – Гьа­ланачиб хIила анализ барахъили.
Ахирличиб нуни буруси иш саби: 60 процентла рес­публикализиб хIербирути адамтани чараагарли вак­ци­на барахъес гIягIниси саби, бикIар, нушачиб кол­лек­тивный иммунитет биахъес багьандан. ХIе­биалли, ахIерти газета бучIанти, вакциналигIир урух­хIе­кIули, поликлиникабази гьайбарая.