Масъултала чебкад

Даг «Дагъистан» РИА-ли­зиб республикала газета­ба­ла ва телевидениела журналис­ту­на­чил экономикала ва Дагъистан Рес­пуб­лика мер-мусалашал гьалабяхI ба­шахъ­нила министр ГIялиев Руслан ГIя­лие­вич ва Дагъистан Республикала Пра­вительствола Председательла цаи­бил заместитель ГIя­ма­ров Нюсрек Мя­хIям­мадович гьу­ни­­баиб. Илаб Санкт-Петер­бурглизиб ду­ра­­беркIибси экономикала маж­лис­ли­чила гъай детаур. ГIяхIлани иличила че­де­та­ахъибти баянтира гьаладихьиб. Балбуц бузахъулри «Дагъистан» РИА-ла директор МяхIяммад МяхIяммадовли.

Мажлисличир улкала дахъал регионтала вакилти цалабикилри ва халкьла яшавла ва илар гIямрула даража гьалабяхI букьяхъести, улкала экономика ахъси даражаличиб биахъести ва вачарла бетуц къулайбиахъести масъулти хIердарибтири.
Балбуцличи цалабикибти регионтала къуллукъла хIянчизартани ва баркьудила адамтани мягIничерти вягIдурти дилгьулри, гIяхIтигъунти бетуцуназибадли мисал кайсулри ва цабехIлис цабехIли кумекбирнила далдуцуни гIердурцулри.
Дагъистан Республикала руководстволи хIябал вягIда къулбасдариб ил мажлисличир. БегI гьалабси яргализиб Ярославла областьличилси Дагъистан Республикала ЖКХ-ла, туризмала, багьудила, гIилмула, шила хозяйствола, промышленностьла ва цархIилти мягIничерти шалубала шайчибси вягIдари. Ярославла областьла губернатор Миронов ва нушала республикала БекI Сергей Меликовли имцIаливан шила хозяйствола масъайчи сабри пикри бяхIчиаибси. БурахIелли, нушала республикализир дашахъути шила хозяйствола продуктуни дерхахъес багьандан илгъуна вягIда гIяхIси кумеклира бетарар. Туризмала шайчибси масъайчира халаси пикри бяхIчиаиб кIелра шалила вакилтани. Чисалра дигIяндеш ахIен, гIергъиси замана нушала республикализи башути туристуни имцIабикIни, Дубуртар Улкала мер-мусаличир дебали жагати ва чис-дигара тамашадизести дахъал тIабигIятлара адамтани тIашдатуртира гIягIниахълуми лерниличила.
КIиэсил вягIда сабри электростанцияби тIашдалтнила шайчибси. Илди сари БерхIила ванадешла кумекличил дузахъути. Ил мисаллис 36 миллиард къуруш арцла харждирути сари. «Газпром газоматорное топливо» ибси сабри хIябэсил вягIда. Илкьяйдали машинабас пайдалабируси цIабикьала гIяхIси даражала биахъес имканти алкIахъути сари. 2022 ибил дуслизир илдигъунти чумал заправка дарес хIяжатти сари. Илди заправкабазир цIабикьалала даража ункъли биахъес кьаслизиб бирар илдала бегIти ва иличибли чула хIурмат-кьимат детхIехъахъес илди къайгъилизибра бирар. ИшбархIилис чула цIабикьа даража гIяхIси саби или жавабкардеш дихести организацияби агара.
Гъай детаур гьунибаъниличир гьарил секIал хIисаблизи кайснила масъайчилара. Мисаллис, дусла духIнар мегьла гьундурачирад духби дихнила шайчир 4 миллиард документ хIедицIахъили кавлули сари. Иличирли заманаличир масани хIяжатси мерличи диахъес имканти камдикIули сари ва вачарлисра илгъуна бетуц дебали диргалабулхъули саби. Пандемияла манзиллизир ахтардлуми дурахIедуркIухIели, вачарла бетуцлизир 200 миллиардличи гъамли къуруш арцла мяхIкамдарес имканбакIибсири.
Вачарла «Магнат» компанияла республикализиб жигарчеббарести далдуцуначилара масъала ахъбуцибсири мажлисличиб. Иличибли республикала шила хозяйствола продукция берхахъес белгиси кумек алкIан, ургакьянчиби ца шайчиб батурли.
Гьунибаънила ахирличир журналистунани гIяхIлази суалти дедиб.