Копия Даргантачи дугьабиз

ХIурматла дарган мез ва миллатла культура гIеббурцути дубурланти!
ИшбархIила манзиллизир дарган мез дубкIниличила, миллатла культура гIебхIебурцниличила, дубурлантала тарих хъумуртниличила ва цархIилти заманали гьаладихьибти далагардешуначила имцIали гъай ахъдурцули сари.

Илдигъунти чедетхIеибдешуначи къаршили дургъес багьандан лебилра даргала интеллигенцияла, культурала хIянчизартала, журналистунала, поэтунала, писательтала, мугIяллимтала, ахъти къуллукъуначибти хIякимтала, баркьудила адамтала цадеш биэс хIяжатли саби. Илгъуна пикри гIеббурцуси ва нушала нешанани нушази бегI гьалар дагьахъурти мез хIедебкIахъес, миллатла культура ахъси даражаличи бикахъес дигути, гьаларла гIядатуни гIердурцути дарганти сарлин, хIушани ишдуслизиб 100 дус бируси республикала миллатла «Замана» газета гIеббурцниличи ва илала шадлихъ дурабуркIнилизир бутIакьяндеш дирниличи дирхехIе. Имканти лерти адамтани газета гIеббурцниличи, ил къулбасбирниличи умутуни лер газетала агьлула. Илгъуна манзиллизив гIела витIикIуси дарган дарган сай викIесра гьамадли ахIен. Даргала миллатла кьадри-кьимат ахъдурцули, вегIлис илцадра дурхъати нешла мез хIедебкIахъес къайгъибирути дарганти камли хIебиъни якьинси саби.
ХIушала бутIакьяндеш агарли илгъуна мягIничебси балбуц ахъси даражаличиб бетерхахъес хIейрар. СенахIенну ил абзурли даргала миллатла кьадрила шадлихъ саби.
Газетала 100 дусла гьуни гьамадси ахIенри. ЦархIилти миллатуналаван даргала газетала редакциялизибра итхIели иштяхIличил бузутири машгьурти поэтуни, писательти ва журналистуни. БегI гьалав редакторла къуллукъ бузахъусири Сергокъалала районна Хъар МахIаргила шилизивадси, серхурси ва багьудичевси, 25 дусла гIямрула багьадур МяхIяммад ХIясановли. Илис гIергъи ил къуллукъличиб калун МяхIяммад ТIалхIят, Хизри Сулайбанов, Ибрагьим БяхIяммаев, ГIяхIмадхан Абу-Бакар, ГIябдуллагь ВяхIидов, МяхIяммад МяхIяммадов, ГъазимяхIяммад Юсупов. Илди декIар-декIарти шимазибадти гьарли-марти даргантани газетала бузери ахъси даражаличи бикахънила дурабадли, бахъал жагьилтази журналистла санигIятра ункъли бяркъяхъур. Дагъистанна пахрули бетаурти МяхIяммад ХIямидов, Ильяс ХIясанов, Запир Харбилов, Ильяс ХIусенов, Ражаб Адамадзиев,… редакциялизиб дахъал дусмазиб бузули калунтири. Ил сияхI даимбарес вирар гIуррара. СенахIенну ишбархIиличи бикайчи устадешличи сагъ-саламатли бурсибиубти журналистунани жагьилти гIеббурцули ва биубсигъуна кумекбирули, бяркъурти пагьмучебти хIянчизартани газета хIядурбирес даимбиубли саби. Газетала бекIлибиубсигъуна мурад – нешла мез мяхIкамдарни, дарганти-ургабси бархбас чIумабарни, машгьурти даргантачила чедетаибти белкIани хIядурдирни ва цархIилти мягIничерти баркьудлуми дурадуркIули, сабухъчебли ишбархIи жагьилти хIянчизарти челябкьлаличи умутличил бузерилизи ахъни саби.
Республикализиб цахIнабси даргантала ургаб гьалмагъдешла ва узидешла ламиван пархбикIуси, гIур сабигъуна агарси, рухIласи давлали бетаурли саби илкьяйдали манзилла имтихIян чедибдешличил дурцуси «Замана». Ил 100 дус биънила шадлихъ ца редакцияла хIянчизарталацун ахIен, ил абзурли Дагъистанна ва, хаслира даргала миллатла зурбаси байрам саби. Ил шадлихъ жагасили бетаахъес, газетала багьа гьатIира ахъбиахъес хIушала малхIямти ва сахаватти уркIбазибадли дигахъуси саби, хIурматла дарганти. ДакIудухъеная ва газетала 100 дусличи бухъянбитIунси тарих сагати гIяхIбаркьуначил – илала баракатла майдан ранг-рангла вавнала халубачил жагабарая.
Гьайгьай, гьаларти дусмазибра нушани къугъали юбилейти дурадуркIутири. Газета гIяхIил гIеббурцусири республикалис бекIдешдирути даргантани. Гьанна аги цакьадар барсбиубли саби, республикалис бекIдешхIедирули хьалли, чучи хъарахъести дарганти камли ахIен. Илдигъунтала лугIилизибадли саби шелра районна хала хIякимти, баркьудила адамти ва цархIилти газеталичи уркIи изанти. Нуша дирхулра илдала кумекличил иш гьакIлисра газетала юбилей гьалабичиб вайтIа дурахIебуркIниличи. Илдигъунтала шайзибадли вакилти редакциялизи цаладикили, оргкомитет алкIахъехIе ва ахъбуцибси масъала чебетаахъили хIербирехIе.
Республикалис къияндикибхIели ва шадлихъла далдуцуни дурадуркIухIели, дарганти гьалабси къяйлизиб бирни дубурлантас мурталра якьинси саби. Иш гьакIлисра шадлихъла балбуц гIеббуцести багьадурти дакIубулхъниличи нуша дирхулра.
Даргала рухIласи давлали бетаурси ва сунела гьалмагъунала хъули гIяхIла хабуртачил абицIуси республикала кьадрила газета 100 дус бирнила балбуцличи хIурматла дарганти дигиличил жибирехIе, ва шадлихъ къугъаси байрамличи шурбатес, цахIнарли лебилра даргантани кьасбирниличи дирхес дигулра.