РухIла давла чебир­цIа­хъу­си

Майла 27-личиб бетур­хуси саби биб­лиотекабас хас­барибси байрам. Илгъуна мягI­ничебси БархIиличил барх­басахъи, ил бетуцлизиб халаси хIянчи бируси, пергер хIурхъан хьунул адамличила белкIес пикрибарилра.

ХIяжиева Салимат МяхIям­мад­­ся­гIи­довна Дагъистан Рес­пуб­ликала рурибси культурала хIянчизар сари. Ил акIубси сари 1962 ибил дуслизир, дар­гантала далайчи Батирайла биштIаси ВатIайзир — ХIурхъила шилизир, сабира Сергокъалала районнизиб мерлабиубси.
1970-1978-ибти дусмазир ХIурхъила урга даражала школализир ручIули калунси сарри. ГIур хъалибаргличил ил МяхIякъалализи гечриуб ва илаб 1980-ибил дуслизиб ду­бур­лан рурсбас хасбарибси интернат таманбариб.
БелчIуди даимбариб Дагъис­танна пачалихъла университетла филологияла факультетлизиб.
30 дус ГТРК-ла кагъуртала отделла редакторли, филь­ма­бала-видеотекала отделла заведующаяли ва 10 дус профкомла председательла заместительли рузули, гIяхIцад хIянчи дариб.
БусягIятла замана Р.ХIямза­тов­ла уличилси республикала Миллатла библиотекала край руркънила ва миллатла литературала отделла бекIлириубси библиотекарьли, даргала секциялизир рузули сари.
Апрельла ахирличиб библиотекализиб «Библионочь» ибси уличил балбуц бетурхулри. Илар, гьайгьай, Салиматра лерри. Дарган мез ва литература мяхIкамдирниличи, илди чеалкIуси нас­луличи диахъниличи лерилра сунела цIакьани дяхIчиаибси адамличил ихтилат хIебарес хIейубра.
— Нуни балуливан, 2009-ибил дуслизир хIу Расул ХIям­за­товла уличилси респуб­ликала Миллатла библиотекализи рузес ракIибсири. Секьяйда хIуни ила урдубяхъибси? Библиотекализир рузес кьас лебсирив яра ил санигIятлизи ахъни хабарагарли бетаурсив?
– Ну пачалихъла телерадиокомпаниялизир рузули лерли, Москвали нушаб (радиолис) кабизахъурси замана камкабариб, передачабира камдиуб, чIянкIли гIергъити хабуртицун датурли. 800-цад телевидение­ла ва радиола хIянчизартала Комитетлизиб гьанна 200-цад адам лебал.
ИлхIели иш библиотекала край руркънила ва миллатла литературала отделла за­ведующая Баху МяхIям­ма­дов­на пенсияличи аркьули сари или бакьира. Илкьяйда ну иша шурратурсири, ам­ма ну заведующая ретаэс кьа­бул­хIерикира. СенахIенну наб дебали дигусири дила даргала секцияцун бузахъес, дила дар­гала лукIантачил, поэтуни-писательтачил, бучIантачил гьунираэс, илдани дурайути жу­зачил тянишриэс.
Илкьяйда гьаннара ишар рузулра.
— Сегъуна адамлизи маслигIят­барес рируда хIуни библиотекарьла санигIят каса­хъес? Сегъуна даражала адам ишав узес вира­ра?
– Дила пикрили, гьарли-марли миллатла отделлизив библиотекарьли узес дигуси адамлис бегI гьалар нешла мез дигахъес, илди далес, жузи дучIес, культура ва тарих далес, ВатIайчи дигичевсили виэс, машгьурти ва мягIничебти адамтала сархибдешуни пикрилизи кайсес чебиркур. Илди лерилра дигуси, чеветаибси адам виэс гIягIниси сай, дила пикрили, биб­лиотекарьли узуси.
— ГIергъити дусмазиб биб­ли­отекализи башути адамтала лугIи дебали камбиублив?
– Камбиубли саби. Илкьяйда са­би лебилра улкализибра. ГIядатла адамтала ургаб жузи дучIути камли къаршибиркур гьан­на. Жузала тукенти булан камкадиублигу. Гьалаб библиотекализиб савлиличибад бархIи ахъайчи кабиили, бучIути бахъал бири. ИшбархIи илдигъунти агара. Ил багьандан сабигу нушала санигIятра сагаси жураличи бикибси. Адамти ишбархIила замана дебали бархили саби, жузас халаси замана декIарбарес илдала имканти агара. Дебали дигути жузи бахъли чула хъули дихули сари, хIяздухъунхIели, дучIес багьандан.
– Студент, профессор, яра цархIил санигIятла адам виаб, чи вакIалра, сегъуна жуз гIягIнибикалра, хIуни ил бусягIятал баргили бедес рируд. Илдицад жузачила ва нушала литератураличила баянти далути дебали камли саби. Библиотекалис ва жузи дигантас дебали гьарбизурли саби хIу ишар рузни.
Салимат МяхIяммадсягIидовна, баркалла хIед ва хIуни бируси хIянчилис, нушала мез ва литература машгьурдирнилис.
– Баркалла хIедра, МяхIяммад.
ХIера, илгъуна ихтилат бетаур нушала Салиматличил. Дигеси саби гьаннала замана илкьяйда мезличи ва литератураличи диги лерти, илди гьаладяхI дашахъес къайгъибирути адамти лебни.
Лебилра библиотекабала хIянчизарти са­нигIятлашалси байрамличил мубаракбарес дигулра. РухIла давла чебицIахъес да­кIу­ди­рути чула къайгъни кIиркадиубли, библиотекабази башути бахъбаили дигулра!
Республикала «Замана» газеталичилра Салимат ХIяжиевала мурталра чIумаси бархбас би­рар. Илала жагали каргьахъурти макьалаби дурадулхъан газетализир. Биб­ли­отекализир дурадуркIути даргала поэтунала, писательтала ва цархIилти культурала хIянчизартала шадлихъла далдуцуначира редакцияла хIянчизарти жибирес хъумхIерту илини.
Салимат МяхIяммадсягIидовнани машгьурти даргантала гIямруличила ва сархибдешуначила ункъли балуси саби, ва мурталра илдачила далдуцуни дурадуркIули рархили рирар. Даргала районтазир детурхути декIар-декIарти далдуцуначир бутIакьяндеш диресра замана бургу.