Гьариллис имканбикIур

«Забег.РФ» бикIуси ле­бил Россияла мара­фон­низир 800-цад адам­ли бутIакьяндеш диру. Ила­ла хIекьлизиб «Дагъистан» РИА-лизиб пресс-конференция дурабер­кIиб.

«Россиялизиб дуцIла абз 2017 ибил дусличибадал дура­бур­кIуси саби, Дагъистаннизиб биалли, ил балбуц кIинайс дурабуркIулра. БегIла гьалаб 2019 ибил дуслизиб бетерхурсири, ириъ пандемияла къиянти шуртIразиб балбуц дураберкIес имканхIебакIиб. Ишдус бутIакьянчибала лугIира имцIабиубли саби. Чидил-дигара адамли марафоннизир бутIакьяндеш дарес вирар», —викIи ДР-ла спортла шайчибси Министерствола физкультурала ва спортла управлениела начальник Х.МяхIячев.
«Баянти хIясибли, дуцIла абзлизир бутIакьяндеш дарес дигути 400 адамли чула уми делкIахъи сари. У хIисаблизи кайсахъутала лугIи 800-личиб имцIали биэс асухIебирар. Регистрация матъал саби», — викIи спортла шайчирти далдуцуни дурадуркIуси дирекцияла руководитель Р.Биярсланов.
Конференцияла бутIакьян­чи­бани бурни хIясибли, адамти 1, 5, 10 ва 21,1 километрличи дуцI­булхъути саби. Майла 30-йчиб савли сягIят 9-личиб В.Ленинна уличилси майдайчибад бехIбихьили, Ак-Гёль бикIуси шараличи бикайчи марафонна бутIакьянчиби дуцIбулхъан.
Абз дура­бур­кIухIели, Ленинна ва Пётр I-ла кьакьурбазибси транспортла башри заманалис тIашиуси саби. Илкьяйдали балбуц бетурхуси манзил Ленинна уличилси майдайчиб матъал «авлахъ кухня» бузесиу.
ДуцIла абз дураберкIахъес багьандан, ДР-ла кункси атлетикала Федерацияла, Мя­хIяч­къа­лала Администрация­ла, МЧС-ла, жагьилтала къуллу­къу­нала шайчибси ва арадеш мяхIкамбирнила ми­нис­терствобала, цархIилти ве­домст­вобала вакилтазибад ца­­лабикибси кьукья акIахъубли саби.