ДурхIнала диги акIахIес

Хайдакьла районна «Кайтаги» бикIуси Россияла халкьла культурала гIядатласи центр­­лизиб «Хала неш Па­тIи­мат­ла хабурти» бикIуси спек­такль чебаахъиб. Балбуц дура­беркI­нила мурадли бетаур школабала бучIантази илар бутIакьяндеш дарахъни, нешла мезличи илдала пикри бяхI­чиаахъни.

Балбуц ибхьули, ПатIи­мат Валивековани гьанбушиб: «ДурхIнас дебали дигахъули сари гьаларла хабурти. Илди халаси иштяхIличил мурталра илдачи лехIирхъули саби ва спектакльтачир жигарла бутIакьяндеш дирули бирар.
Гьар баз нушани илдигъунти спектакльти гьаладирхьехIе. Хайдакьла мезличи диги акIахъес, илдала каргьни ва зайдикIни аргъахъес нушани дурхIнази хала бегIтала хабурти дурули дирехIе, гьар-урла гIядатуни дурадуркIехIе».
Балбуцла башрилизиб илини хайдакьлантала гIядатлати палaтарли бегIбарибти дурхIни анкъи-алав кабатур. Миллатла хурег дурхIнас кабихьиб ва «ПасихIси арцан» бикIуси хабар бехIбихьиб. «Цагьачам лерил арцанти учидикили сари, чузивад чидил бегI­лара чIумасил чеббикIес жал­дикIесдяхIиб. БегIлара чIумаси декIарварес багьандан, илдани берхIиличиряхI арцес вягIда бариб. Ца чIака бегIлара ахъли арцур, амма илини сунела къакъличи ка­би­ибси биш­тIаси арцан чехIебаиб. Заки абаибхIели, илала къакъличибад пархбухъи биштIаси арцан чIакала чедиб уббухъун. Арцантани ил гьабкья бариб. ХIянчиличил ба­жардихIебиркуси биштIаси арцай секьяйда лебилра бир­гIя­биргибал пужбиуб. Илини чеб­бер­хахъес тиладибарили, чIумаси чIакас мер батур».
Ил хабарличи дурхIни иштяхIличил лехIбизур ва илала мягIна аргъиб. ГIямрулизиб гьарбизни биахъес гIямулти ва къунби дурес гIягIнидеш агара. Илкьяйда барибси секIал чисалра гьарбилзуси ахIен.
Хабарличи лехIирхъути рурс­би балали угьулри, сири гард­­би­рулри. Уршбани биалли — музыкала гьаларла ваяхI рур­къул­ри.
БиштIатала искусствола шко­лала бучIантани чедаахъибти миллатла делхъличил балбуц таманбиуб.
Хайдакьла районна пресс-служба