Республикала марси урши

Бахъал чебяхIти адамти дунъялис ва Россиялис пешкешбарибти саби Дагъистанни. Илди-ур­габ гIялимти, спортсменти, культура ва ис­кус­ство гьалабяхI арбукибти устни, поэ­туни, писательти, жамигIятла-по­ли­ти­кала ва пачалихъла хIяракатчиби, пол­ко­во­де­цу­ни ва космонавтуни бархли леб. Рес­пуб­лика ва улка машгьурбарибти ил­да­чи да­гъистанлантани пахрубирулира саби.

Илдигъунтазивадси машгьурси ва хабардерхурси Дубуртар Улкала ур­ши сайри СССР-ла КГБ-ла генерал-майор, ГIямар Мур­та­загIялиевич Мур­та­за­гIя­лиев­ра. Ила­ла бамсриагарси бузери улкали, рес­публикали ва цархIилти улкнани. Ил шабагъатлаварибси сай кIел «ХIунтIена Зубарила», «ХIурматла лишан» ордентачил, «Дагъиста гьаларти къуллукъуни», «РФ-ла ХIурмат», жамигIятла организациябала ордентачил Андроповла ва Петр ЧевяхIсила «Щит Отечества», «Дергъла байрахъла» ва «Халкьанала гьалмагъдеш» ибти ва Афганистанна Демократическая Республикала кIел орденничил. Илала 70 медаль лер. Илдала лугIилизир Кубала, Чехословакияла, Болгарияла, Польшала, Вьетнамла ва Монголияла.
ГIямар МуртазагIялиев республика­ли­зивцунра ахIи, илала дуравра хIур­мат­чев­си ва хабардерхурси дубурлан виъни­ балуси саби. Гъабзадешла ва патриот бяркъла шайчив мисал сайлин, халаси гъираличил жагьилти патриот бяркъличи биркахъули, Дагъистанна миллатунала ургар узидешла ва даршудешла бархбасуни гьаладяхI дашахъули, ветерантачилра халаси хIянчи дурабуркIули узусири.
Республикализиб жигарчебли бузу­сири ГIямар МуртазагIялиевичли бекIдешдируси Россиялизиб цайли ца лебси телевизионный краеведунала-хIялумцIантала отряд (ТОКС). Ил отрядла членти бетаибтири Мурмансклизи, Москвализи, Крымлизи. Илдани ТОКС-ла музейра акIахъубсири.
ГIямар МуртазагIялиевли пачалихъл­а урехи хIебирахънила органтазиб 50 дус къул­лукъбарибсири. Ил гIядатла хIян­чи­зар­личивадли Дагъистанна КГБ-ла председательла цаибил заместительла къуллукъличи ваибсири, младший лейтенантличивадли – генерал-майорла уличи. Ил мурталра де­кIарулхъусири сунени чеббикIибси са­ни­гIят­лис мардешличивли, офицерла ламусчевдешличивли ва гражданиндешла яхI-ламусличивли. Бухъянси манзиллис хасти командировкабачи вашусири. Ил къуллукъбирули калунсири «дуцIарти точкабили» сарти Эфиопиялизив, Ливаннизив, Сириялизив, Турциялизив, Иракьлизив, Вьетнамлизив.
Хаслира къянсили уббухъун 80-ибти дусмазив полковникли вируси дубурланнис Афганистаннизи дураберкIибси ко­мандировка. Илав ил 4 дус ка­лунсири.
Гьала-гьала илин­и бекI­деш­ди­рутири «Север» бикIуси оперативный кьукьялис. ГIур СССР-ла КГБ-ла дурала разведкала руководительла заместительла къуллукъуни дузахъули, ярагълабарибси оппозицияличи къаршили дяхIчиаибти далдуцуни дура­дуркI­нилизив сабухъчевли узусири.
Илгъуна бузерила гIяхI­деш­личибли халкьани-ургар даршудеш бирахъни, Россиялизи вайнукьаби, дявчиби бухIна­хIе­бухъахъни, советский халкьлис урехи хIебирахъни гIеббурцусири.
Афганистаннизивадли чарухъи гIергъи, Россияла ФСБ-ла Академияла хасси факультетла начальникли узескайибсири. СССР-ла ванзаличир Севернай Кавказла республикабала вайнукьабани даргиънила баркьудлуми дурахIедеркIахъес багьандан зурбаси хIянчи дураберкIибсири илини итхIели. Илкьяйдали Россиялара Дагъистаннара цадеш жигарчердарни ва урехи хIебирахънила бетуцлизир дурадеркIибти далдуцуни багьандан илис КГБ-ла генерал-майорла у бедибсири.
Отставкаличи арякьунхIели ГIямар Мур­тазагIялиев Дагъистанна жамигIятла-по­литикала гIямрулизир жигарла бутIа­кьян­деш дирес вехIихьиб.
ГIямар МуртазагIялиевич хабарла контрразведчикцунра ахIи, творческий адам сайлинра машгьурвиубси сай. Илини чекистуначила ва ишхIелла гIямруличила гIяхIцад жузи делкIун.
ГIямар МуртазагIялиевичла сипта хIя­сиб­ли ва илала бекIдешлиур дурадухъунтири 11 томла «ХъумхIертнила жуз» ва 15 томла «ВатIа Солдатуни» ибти жузи. Илкьяйдали нушала ВатIан батахъурти гIяхI­гъубзни хъумхIертахънила игитси баркьуди саби ил. Ил чебяхIси баркьуди багьандан Дагъистанна Пачалихъла премияличи лайикьикибсири.
ГIямар МуртазагIялиевич адамтачил валикибси, илдачил ихтилатикIес ва масхурта угьес дигуси, секIал хъумхIертуси адам сайри. Сунела пасихIдешличил, бархьдеш дигниличил, багьудичевдешличил ва адамлизир диэс дирути лерилра черикIла къиликъуначил ил чеалкIуси наслулис мисалли ветаур.
Ахъси кьимат лугули саби илис сунечил барх бузули калунтани, шанти-тухумтани, унрубани ва ил валутани. 2019 ибил дусла ноябрьла 19-личив ил итил дунъяличи арякьун ва улкалисра республикалисра халаси бетахъри биуб. Илкьяйда сунела зурбаси шала шавлахIебиахъубли, муртлисалра ухуси шалда зубариван халкь-ургав пархкайкIули гIямру деркIибси адам зуб­рала малаикван чевяхI­си сай.