Даимбиубли….

Ишди бурхIназир Дахадаевла районнизир вакцинаби дирнила хIянчи жигарчерли детурхули сари.

Гьачамичиб-гьачам имцIабикIули саби илгъуна вакцина барес дигутала лугIи. БегI гьалар вакцинаби дарахъиб районна администрацияла хIянчизартани.
Вакцинаби дирутани гьала-гьала ахтардира дураберкIахъили, хIядурдеш бирули саби.
«Вакцинаби дирнила гIяхIдешличибли бубкIути адамтала лугIи камбирар. ХIяжатсила кьадарлизир илди даралли, илхIели изала тIашаэс имканти алкIан», — буриб админстративная комиссияла секретарь МяхIяммад ГIяхIмадхановли.
Районнизиб 65 дус биубтас ва гьатIира имцIали дусми деркIибтасра вакцинаби дирули сари.