Машгьурси футболист

Египетлизивадси фут­бо­лист, цахIнабси ко­мандала капитан Мя­­­­хIяммад СалахI – дунъя­ли­­чив бегIлара гIяхIти фут­бо­листуназивадли ца сай. 2012 ибил дусла Олим­пиа­дала хIязаназир бутIа­кьян­деш дарили гIергъи, дебали пагь­­­мучевси ва халаси че­лябкьлаличилси футболист сай­лин машгьуриубсири. ХIера, гьаннара Mirror Fans — ла баянти хIясибли, 2020 — ибил дусла бегIлара гIяхIси футболист сайлин декIар­вариб.

Премьер-лигала машгьурти урегал футболист гIелаб ба­тур­ли, илини «Ливерпульла» бегI­лара гIяхIси ибси у сархибсири (19 гол ва 10 передача ду­ра­дер­кIили гIергъи). Илини гьар бетурхуси хIязлизир бегI­лара дахъал голани детирхъули де­кIарулхъуси сай.
Спортла сархибдешунала дурарад МяхIяммад СалахIли дурадуркIути гIяхIбаркьла далдуцунира дахъал сари. Сунела гъамти лебси Нагриг шилизиб биаб, лебил дунъяличиб биаб илини мискинтас халаси кумек гIеббиахъуси сай. Илала у бихуси гIяхIбаркьла организацияра леб. Сунела ВатIайзиб акIа­хъубси футболла клубра илини арц­личил гIеб­бурцу, спортла шайчиб гьалабяхI башахъес баг­ьандан жагьилтас центрра тIашбатур. Илкьяйдали школа ва больница лерилра гIягIнити ваяхI­личил ва тех­никаличил гIер­дуциб.
Футболличи МяхIяммадла диги адикьуртири дудешли ва адавзини. ГIулухъали ви­ру­хIелил уршили сунела гIямру футболличил дархдасахъес пикрибарибсири. Дудешли уршила пагьму чебаиб ва «Иттихад Басьюн» клублизи ведиб. Илкьяйдали бурсивиайчи илини чумал клуб дарсдарибтири.
2012 ибил дуслизиб илала хIяз гIяхIбизурсири ва Швейцарияла «Базель» клубли иличил 4 дусла вягIда бигьунсири. Илав ил сархибдешуначил декIарухъун. КIел дус дикили гIергъи, 2014 ибил дуслизиб Англияла «Челси» клуб «Базельличил» вягIдалабиубли сунела клублизи арукиб. Илкьяйдали СалахIли чумал клуб дарсдариб: Италияла «Фиорентино», Римла «Рома», Англияла «Ливерпуль», илизив сай гьанна ил футболли виркьуси.
Египет 1990 ибти дусмачибад бехIбихьили бегI гьалаб илала кумекличил абзанала финаллизи дурабухъунсири.
МяхIяммад СалахIла хьунул ва кIел дурхIя леб.
Гьачам Египетлизиб хIяз ду­рабуркIухIели, илала хъали би­гIун. Итмадан хъулки варгили полициялизи кибсири. Дудешли иличи къаршили гIярза белкIес вализурхIели, МяхIяммадли ил ваткаахъиб, арц дедиб ва хIянчи баргахъес кумекбариб. Нушала дурхъаси МяхIяммад Идбагли (с.гI.в.) чебаахъили кьяйда, гьарли-марси бусурман сайлин, илинира сунес вайдеш барибси адамлис гIяхIдеш бариб.
Илини гьарил би­ру­си-балтуси чебиули, гIям­­рула ­гьуни къел­­гIеб­­­­би­ку­­­тани,­
илала адамдешла къи­ли­къу­нас ахъси кьи­мат лугули са­б­и. Ил багьанданра дунъяли­чив ил бегIлара машгьурти бу­сур­ман­тазивад ца­ли­з­и халви­ру­си сай.
2019 ибил дуслизиб биалли, «Тайм» журналли дунъяла бегI­лара машгьурти 100 адамла сияхIлизи илала у каберха­хъур­сири.