СакIубси, сарер­ху­р­с­и…

Советунала Союзла, Социалист Бузерила игитуначил, машгьурти гIялимтачил машгьурси саби МухIела ши.

Илдала баркьудлуми даимдирули шила машгьурдеш гIяшхIебирахъули бузули ва хIербирули саби мухIенти. Саби чинаб бузули ва хIербирули биалра, бархтала, алавчартала баркаллала дугьби сархути бахъал мухIенти леб бусягIятра. Илдигъунтазирадли ца сари иш назму сунес хасбарибси ПатIимат Тааевара.
Дубуртала янашар
Сабур-яхIли рихIулри,
«Гарала» бяхIла мякьлар
Шархасли хIеррирулри.

Чихъ-чебяхIси МухIела
ХIу зубаригъунари,
ЗягIиптала излумас
Бару-къалагъунари.

Балас, хIугъунтани саб
Жагабарибси дарга,
ЧебирцIули кавлуси
Исбагьибала гьарга.

Иргъулра бахълизирад
ХIечила гIяхIти дугьби,
Гермавхъаб дяхIличирад
АнцIкьила, децIла нургъби.
Районна больницала бузерилизирти нукьсандешуначила адамтала зигаръала иргъули, гIергъиси замана наб иша чуйнара вакIес чебуркъуб, ва гьархIели ишар рет-садрухъи чериуси П.Тааеваличила тухтуртази хьарбиулра:
— ВяхI, баягъи иш хьунул адамлис мугьлатдеш агарсив, се хIянчи дирусив?
— ДекIли зягIипси ургар реанимациялизив, операция бургар. ПатIимат реанимациялизир старшая сестра сари. ЗягIипси левли илини мугьлатдеш балуси ахIен, — иб ца тухтурли.
— Сунес хIялалдиъ, илван зягIиптачи уркIецIи­чеб­ти, саберхурти биалри цархIилтира, больница­ли­чила гIярзаби хIедири, ахтардиличи хIушара хIедашада, — викIи мякьлав къаршивикибси Ахъушавадси зягIипли вакIибси ГIябдулла. –Ца дус гьалав узи реанимациялизи каркьиб. КIел дуги-хIери илала мякьларад гьарахъхIерикиб ПатIимат.
Илди гъайла гIергъи ПатIи­мат Тааевала акьурухъунси за­ма­на баргира ва иличил их­ти­ла­тикIулра.
— 1986 ибил дуслизиб Кас­пийск шагьарлизиб медучилище таманбарира ва ну акIубси МухIела шилизи чаррухъунра. 2 дусла гIергъи иша районна больницализи реанимациялизир старшая сестра риубли ракIира. ИлхIейчирад рузулра.
— Чериулри гьархIели жигарли рет-садрулхъули, хIянчи дахъал дирару?
— Валлагь, гьар бархIи 3-4-5 операция камдирули ахIен. Илди сагъбиайчи, палатабази батаайчи къарауйчир риэс чевкъули бирар,—хала гьигь абалтули сари Тааевани ва даимриубли рикIули сари:—Гиппократла хъялис тухтуртицунра ахIенну, нуша медицинала лерилра хIянчизартира марли калес хIяжаттирагу.
Гьар бархIи савли МухIирад Ахъуша, бархIехъ, цацахIели дайдугила замана Ахъушарад МухIи рашуси ил хьунул адамла сабурличи, яхIличи, сунечи хъарси хIянчи чебетаахъили барес дигниличи тамашахIейэс хIейрар. ЦацахIели биалли ил хъулир сарси замана се-биалра хьар-хъардяхъес, чидил дарман сегъуна изайс имцIали балбиркурал хьарбаэс башути адамтира бахъал бирар. Гьариллис дяхI шалали гьунираэс ПатIиматли биргхIебирхъу.
— Бахълизирад хIечила баркаллала дугьби дикьулра ПатIимат. Чекаризурли рузулри. ХIела бузери больницала руководительтани кьиматлабирулив?
Районна администрацияли, больницали ХIурматла Грамотаби гиб. ХIера, гIурра ну медицинала рурибси хIянчизар ибси уличи гьаларихьес пикрибарили саби. Баркалла, райбольницала руководительтас ва районна администрациялис дила бузери чебиути ва кьиматлабирути. Наб гьанбиркур, бегIлара халаси шабагъат ну кумекриубли сагъиубси адамла баркалла саби.
Бахъла хIурмат сархули, асилти мухIентала баркьудлуми даимдирули рузуси Тааева ПатIимат ГIямаровнази ахъли викIулра:
ГIяхIла хабуртачилцун
ГIяхIладли гIяхIли башаб,
ГIямултани бицIибти
ГIяя-дякьла мабашаб!…