Халкьла гъабзадешличила

Январь базличир Даха­даев­ла район­на школь­никунала дагь­­­­ри­лизир мурхьти къел кав­лахъунти, патриот бяркъ луг­нилис хасдарибти дал­ду­цуни дурадеркIибтири.

ЗайдикIулри музыка, дучIулри назмурти, историяла учительтани докладуни дирулри. Тарихла бяхIяначила дурхIни мурхьли пикрибулхъахъулри Ленинградла блокадаличила документальный фильмабала бутIни чедиахъухIели. Учительтани чебетаахъили иргъахъулри школьникунази нушала улкала игитти халкьла хъумхIертести баркьудлумачила. ДурхIнанира пахрубиру илдигъунти багьадуртачи.
Трисанчила школала директорла заместитель А.Хасбулатовани линейкаличиб буриб гьарил ученикли итди кахти бурхI­начила хабар бурухIели яра наз­му бу­чIухIели, чучил итди анцI­бу­кьуни ка­ди­киб­хIе­ливан кьакьа­дешлизи биркули бирар или.
Миллатунала цадешла ва патриотизмала мягI­ни­чеб­деш­ли­чила гъай­би­кIи Меусишала школализибра. Директорла заместитель Зарема Юсуповани цархIилти учительтачил барх Ленинградлизиб калунти игитти адамтачила бурули, ВатIайчи дурхIнала диги адилкьули сари ва иличи пахру бирахъес илди бурсибирули саби. БехIбихьудла классуназирра «Ленинградла гьунар» ибси темабачил классла сягIятуни ва чедирти классуназир гъабзадешличила дурсри дурадер­кIиб.
Итди дусмала тарихла цацадехIти анцIбукьуначила ду­рхI­­нази хъумхIертахъес багьан­дан белгиси хIянчи дура­­беркIиб УргIерила школализибра.
Урагъила школьникунанира имцIали пик­ри бяхIчииулри итхIели гашазибадли улхули хьалли, адамтани зоопаркла цалра мицIираг кахIебушили батни­личи. Илдас чебаахъиб «Ленинград азад­ба­тахъурхIейчирад — 75 дус…» ибси фильм.
11 дус риубси риштIаси Таня Савичевала кьисматличила буриб Морскоела школализиб. Иличил кадикибти кахти анцIбукьуни та­рих­лизи кадерхурли сари. Игит рурсиличила баянти гьаннара музейлизир лер. Ил рурсиличила аргъибхIели, дурхIнала хIулбазир нургъби дакIудирулири. Ладогала шараличил дархдасунти баянтачилра дурхIни тянишбариб. Илди тамашабиахъуб итхIели 125 граммла кьадарлизиб адамтас лугуси кьацIличила бурухIелира.
Ленинградла блокадала за­мана кадикибти дахъал ба­лагь-кьадарличила сецад-ди­гара баянти гьаладихьес вирар.
ИтхIелла халкьла, хаслира – биштIатала ва хьунул адамтала, гъабзадешличила бурули, Ирагъила, Дибгашила, ГIяштила школабазирра гIяхIцад далдуцуни детерхур.
«ВегIла улкала тарихличи дурхIнала диги адикьницун баибси ахIен. Илдигъунти далдуцунала кумекличил гьарил ученик итди замунтази ухI­наахъибхIеливан пикри­икIахъес ва ишбархIи­лизиб илизи итхIелила дусмала кьяркьти анцIбукьуначила бурес хIяжатси саби. Гьарил школаличи хъарси саби дурхIнас кьиматчерти ва патриот бяркъличи биркахъути далилти дагьахъес. ВегIла улкала, вегIла ВатIа тарих бяркъяхъес дурхIни бурсибирути саби. Илизибадли дигахъуси саби миллатла челябкьлара.
Ленинградла блокада – ил Россиялизир кадикибти кахти анцI­букьунала ца бутIа саби. Сен гьатIи гьанхIебуршуси сегъуна жагьаннаблизибадли нушала улка берцахъибсил», — буриб районна багьудила управлениела гьаркьяси специалист ЦIибацI КьурбанбяхIяммадовани.