Дила гьанбикуназир жагьлира

Республикала районти-ургабси хьунул адамтала интернат (интернат-горянок) бел­чIун­ти рурсбала гьунибаъни саби цали ца багьурла 50 дус, белчIуди таманаили арбякьунла 43 дус дикнилис багъишлабарибсири.

МяхIячкъалализиб дубурлан хьунул адамтала интернат абхьибсири 1950 ибил дуслизиб. Илаб гьала-гьала ахъти дубуртала шимазибад 80 рурси бучIутири. Саби абхьибхIейчибад, урга даражала багьудира касили, 1564 рурсили чула белчIуди даимбариб. Лебилра декIар-декIарти кьялубазиб специалистуни бетаур.
Наб бурес дигулра 1968-69-ибил дуслизиб интернатлизиб бучIес бехIбихьили, 1976 ибил дуслизиб ил школа-интернат таманбарибти дубурлан рурсбачила.
1968-69 ибил дуслизиб ил интернат мерлабиубсири Гагаринна уличил кьакьализиб, 4-ибил юртлизиб. Илар ну рехIрихьибсири рузес, 1968-69-ибил белчIудила дуслизир. Ил дуслизиб буцибти 50 дубурлан рурси бучIахъес набчи хъарбикибтири, илди наб гьарра шайчибад бекIбарес хIяжаттири. Ну сарри илдала воспитательница. Илаб лебри гьарахъти шимазибад, шагьуртазибад бакIибти рурсби.
Интернатла директор сарри ХIя­жи­гIялиева Зубалжат ХIяжигIя­лиевна. Къиянси ва хIурматла хIянчи сабри директорла, касахъили гIяхIси бяркъра белчIудира, гIямрула бягIуси гьунчи рурсби гьуниббатни. Зубалжат ХIя­жи­гIя­лиевнала бекIдешлиуб бузулри гIяхIси, къияндешуначи хIерхIеили, хIянчи бирути учительтала ва воспитательтала коллектив. Интернатли абикьур бахъал­ духути, гьарли-марли бузериличи ди­гичебти рурсби, чулира жамигIятла гIям­рулизи халаси пай кабирхьути.
Рурсби мурхьти багьудлуми каса­хъес, гIяхIси бяркъличи бикахъес, ил­дази бамсриахъахъес хIяжатти лерилра шуртIри гIердуцилри школа-интернатлизир. Дубурлан рурсбас дагьес гIягIнити гьар секIал лерри илар. Дурсри: берклуми дирнила, кьалтинти душнила, палтар ибнила, «Даргала рурси» делхъла, далайла, хорла, суратуни кайснила, балетла (30 рурси булхъути), радиоузелла, киноустановкала, баскетболла ва волейболла кружокуни.
Халати шагьуртази – Тифлислизи, Бел­горадлизи, Волгоградлизи, Северный Кавказла лерилра шагьуртази – экскурсияби дурадуркIутири. Маш­гьурти адамтачил, писательти-поэ­ту­на­чил, гIяртистуначил, дявила бу­тIа­кьянчибачил, гIилмула хIян­чи­зар­тачил, цаибил комсомолка Тату Булачличил тамашала гьунибаъниби, ихтилатуни дурадуркIутири. Илди дусмазиб халаси хIурмат сархиб ил интернатли.
Илар ну рузули калунра 1989 ибил дусличи бикайчи. 1986 ибил дуслизиб ил шурбатурсири физико-математический лицейличи. 1989 ибил дуслизир ну шуррухъунра 8-ибил лицейлизи. Иларра 30 дус нешла мезла учительли рузира. 62 дус дурхIни руркънилис ва бучIахънилис харждарира.
Дебали къиянси ва жавабкарси хIянчи бирулри Зубалжат ХIяжигIя­лиев­нани итхIели интернатлизиб. Жан ахIерахIедарили, уркIи гьаргли, тIалабкардешличил, хIялай рузулри ил. Нушаб гIибрат сабри илала бамсриагарси бузери. Мурхьси гIякьлу, мутIигIхIебируси уркIи, уркIила разидешличил буруси гIяхIси дев, ка­хIе­бур­хуси цIакь — илала илди къиликъунани нушаб кумекбирулри гьа­ладяхI дашахъес. Зубалжат ХIяжигIя­лиев­на, педучилище белчIи гIергъи, рузули калунсири Сергокъалала районна ГIяямахьила школализир учительницали, кIинайс – педуниверситет белчIи гIергъи, Сергокъалала педучилищелизир урус мезла учительницали. Илкьяйдали рузули калун МяхIячкъалализир радиокомитетлизир редакторли, халкьла пагьмуртала Юртла директорли. Ил МяхIячкъала шагьарла депутатра сарри. 22 дус интернатла директорла хIянчи бариб. Педуниверситетла педагогикала кафедрализир методисткалира рузули калун.
З.ХIяжигIялиева Дагъиста халкьла багьудила, СССР-ла ва РСФСР-ла халкьла багьудлуми тIинтIдирнила отличник сарри. В.И.Ленин акIубхIейчирад 100 дус дикнилис, асилси бузери багьандан, «Бузерила ветеран» медальличил, ДАССР-ла Верховный Советла Президиумла ва ДАССР-ла багьудлуми тIинтIдирнила Министерствола ХIурматла Грамотабачил, «Социалист абзлизир чедирикибси» бикIуси Лишанничил шабагъатларарибсири.
Илкьяйда сабухъчерли рузра рузули Зубалжат ХIяжигIялиевна бажардирикиб 4 дурхIя абикьесра. Илдасра гIяхIси бяркъ бедили, лайикьти багьудлуми касахъили, гIямрула гьунчи дураиб.
АкIубсири ил 1928 ибил дуслизир Сергокъалала районна ГIяя­ли­зи­махьи­ли­зир. ГIямрулизирад ил хъяр­хъ­ли шал­гIер­рухъун – 1997 ибил дус­лизир. 2018 ибил дуслизир ил акIуб­хIей­чирад 90 дус дикиб. Илала шаласи сипат муртлисалра кавлан ил ралутала, гъамтала, юлдашунала, сунени Сергокъалала педучилищелизиб ва школа-интернатлизиб бу­чIахъули калунтала уркIбазиб. Ал­жа­нала нурли шалабараб сунела хIяб­ну! ГIяхIцад дусмазиб дубурлан рурс­бас нешла мер буцибси Зубалжат ХIя­жи­гIя­ли­евна ил баралра ралутани сеналра хъум­хIерту.
Илгъуна директорла бекIдешлиуб бучIули, интернат ункъли таманбариб нуни жавабкардеш дихути классунала рурсбанира. Лебтанилра чебяхIси даражала багьудлуми касиб, Дагъиста декIар-де­кIарти шими-шагьуртазиб бузули са­би. Гьанна лебилра хала нешани бетаурли саби.
Чедибра буриливан, интернатлизибси белчIуди таманбарила 43 дус дикили гIергъи, илди рурсби МяхIячкъалализи ба­кIилри. Илди-ургаб лебри: школала директор, завучуни, филологуни, англияла мезла, математикала, физикала, историяла, биологияла, химияла му­гIяллимти, тухтурти, экономистуни. Ба­­­кIил­ри Дагъиста дураб – Москвализиб, Турциялизиб хIербирутира балли. Ил­­дани уркIила дигиличил ва халаси бар­­каллаличил гьанбушиб чула лебилра учительти.
Саби лебилра цугбикнила шадлихъ рурсбани дебали разили дураберкIиб. Илди чебаъни, гьарилличил ихтилатбарни набра дигесири. Илди жагали хIербирниличи нура разилира. Рурсбани наб делкIун ишдигъунти дугьбира: «ХIурматла ва дигуси Аминат Чам­сулвараевна! ХIела уктемдеш агнили, халахIерурхнили, гIяхIси уркIили, хIян­чи дигнили, хIяжатси мерличиб чIу­ма­деш дакIудирнили, хIерудили, ванаси хIерли, духути гъайли нуша дяркъурра, илди пергер къиликъунани нушала уркIбазир дигира хIурматра даимлис алкахъунри. 7 дус ил интернатлизиб ну­шаб нешла мер буцибси Аминат Чам­сулвараевна, кьабулдара нушала чархарала дугьбира – духъянти гIямру, талихI, къаркъаван чIумаси арадеш! ХIурматличил хIела ученицаби, 1976 ибил дуслизиб дубурлан рурсбала интернат белчIунти».
Дила ахIерти рурсби, нунира хIуша мубаракдирулрая Сагаси Дусличил, хIянчилизир сархибдешуни, хъалибарглизиб балгундеш, арадеш ва баракат дулгулра! Гьар баркьудилизиб хIушаб гьарбилзаб!
Халаси баркалла Москвализир рузуси Раисат Жаватхановас, гьунибаъни дураберкIес халаси хIянчи барни багьандан. Баркалла Раисат Абакаровас – гьалмагъ рурсбас рестораннизиб стол баршибси, шадлихъ разили бетерхахъес къайгъибарибси.
АхIерти рурсби! ХIуша гьанна 61, 62, 63 дус диублира, нешани, хала нешани детаурлира, амма дила гьанбикуназир хIуша, 1976 ибил дуслизир выпускной вечерличирхIеливан, жагьли кавлулра.