Тамашала замана

Гьарил бархIиличил имцIали тамашавирахъулра ну Интернетли ва илабти адамтани. Сегъуна-дигара баян багьарбиэс бирули саби илаб. ХIера, гьанна нуни белчIунра вархкья Руслан Ражабовла макьала, сабира Интернетличил ва илаб бетаурси вайси анцIбукьличил бархбасунси.

Ил макьалализиб бурили саби байхъу чIянкIути суратуни уршбачи дархьибти абдал рурсбачила, ва яхI-ламус агарти жагьил уршбачилара, чулира илди суратуни Интернетлизир тIинтIдарибти. Набра ил анцIбукьла хIекьлизир акIубти дила пикруми дурес дигулра.
Се буруси рурсбачила? Жагьти, дахъал хIедагьурти, гьамадли биргIябирути саби илди. ИшбархIила гIямрулизиб биалли, сецад-дигара вайнукьаби къаршибиркули саби. Илдас гIулухъаби биргIябиргес сегъуналра къияндеш алкIули ахIен. Чуйнара дакьира нуни хабурти, секьяйда уршбани рурсби биргIябургулил. БегIлара тамашала — рурси, уршила чеаслумачи рирхаурли, илис дигуси барибхIели, ил дурхIяла хIулбазир вайси ретаъни. Хамдешличил илини юлдашунази сунела игитдешличила бурули сай, цазаманализив, сегъуна кункти хIял-тIабигIятла сарил, рурсиличила гIярзикIули. Сецад тамашала анцIбукь сабил лехIдизираягу, рахли урши викIуси хIебаралли (телефонна номер хIегалли яра цархIил сунела баркьудилис жаваб хIегалли), рурси хамсилизи халриру, илхIелира гIягIниагарти хабурти пикридиру ва тIинтIдиру. Рахли ил викIуси баралли, кункти вяшатIалала регI ретарар. Иткьяйдара, ишкьяйдара рурси гIяйиблизи рурцули сари. Уршби биалли, Руслан Ражабов викIуливан, муцIур хIяршбирули, ИНШААЛЛАГЬ ибси девра гьалаб башахъули, гIергъиси рурсиличиб чебдукарбяхIес хIядурли кабирар. Марлирагу, «игитуни» саби…
Гьайгьайра, рурсбалара хатIа леб, илдачиб сегъуналра гIяйиб агара викIесра хIейрар. Амма илдала бегIлара халаси нукьсандеш саби урхIла яра чули камли балути уршбачи бирхарни. Амма яхI-ламусличилара гъайикIес чебиркур, рурсбани лайикьагарти суратуни дурхьухIели. Жагьдешла хIяланачирти абдалдеш диаб, бегIтала чебетхIеибдеш биаб, сен-биалра ил дебали цIахси ва нуша дагъистанлантала гIядатуначи балхIебиркуси баркьуди саби.
ГIур пикри бурес дигулра Интернетлизиб чула «духудеш чебиахъути» цацабехIтачилара. Сегъуна анцIбукь бетаалра, илди бусягIятал дакIубирар ва илар 3 дус виубси виштIасила гIякьлула умцлализи кахIедурцути, абдал пикруми дуру. ЦархIилван бурес вирару, гьатIи, илдачила?
Интернетлизиб лебилра гIяхIгъубзни саби, цархIилтала баркьудлумала черкад сегъунти-дигара пикруми лукIути. Чули гьар бархIила гIямрулизиб биалли се бирулил, гьайгьарагу, илди сеналра пикрибулхъули ахIен. Мисаллис, рурси хатIарикили сари или багьахъни дакIубухъуну, сегъунти-дигара жяргати дугьби лукIесра илди гIелумхIебилзан.
Духуси адамли лукIутив илдигъунти пикруми? Рурси секьяйдали регIриубли риалра, илкьяйдали цIахли гъайвикIес асубирусив? Нушани кьалли хIякьикьатлизиб анцIбукь сегъуна сабил дурусли ба­лули ахIенра. Ил багьандан ца сегъуна-биалра баян­ничибли хъярхъли, цархIилличи гIяйиббирес асу­хIебирар.
Сецад децIигахъули биалра, илгъуна саби гьаннала заманала Дагъистайзибси аги.
Наб дугьаизес дигулра школаби тамандирути, хаслира – шимазибти, жагьилтачи: шагьуртази бел­чIу­ди касес аркьутира, бегIтани хIушала бел­чIу­дила бетуцлизи кабихьибси къиян марбарес. Бахъал вайти адамти леб, хIуша хатIала гьунчи дикахъес гьалакти. Ил багьандан, мурталра духули вяшдикIеная, дирхала агарти адамтачил бархбасуни камадилзахъидая. ИмцIали сахъли биэс чебиркур жагьти рурсбас. Че­биуливан, рурсили биштIаси хатIа баралра, лебил Дагъистай иличила багьес асубирар.