Юртани Ахтардидариб

МяхIячкъалализиб «Газпром межрегионгаз» ГРО ООО-ла ва «Газпром газораспределение»-ла хIянчизартани газ пайдалабирухIели мяхIкамдеш бирнила ва нукьсанде­шуни гьардирнила шайчир ахтарди дураберкIиб. Илди хIянчила дазурбазиб дахъал дерхIанар юртаназир газла гIягIниахълуми сегъуна даражаличир сарил ахтарди­дариб. Гьалабван Энгельсла кьакьализибси 55 ибил 100 квартираличилси юртлизиб ахтарди дураберкIиб.

Газовикунани хасси пикри бяхIчииулри абоненту­начи, чулира план хIясибли техобслуживаниела ахтарди дурабуркIухIели, газла гIягIниахъалаличи хIеръахъес диргалабулхъути. Илдани газ пайдалабирутала техоб­служи­ваниеличила вягIда, газла печани ва цархIилти газла гIягIниахълуми дузахънила тяхIяр-кьяйда ахтардидариб.
Баянти хIясибли нукьсандешуни гьардариб, сарира вентиляцияла ва гав ардашути тIярхъубачил дархдасунтира, цархIилтира. Илкьяйдали газовикунани газла гIягIниахълуми ихтияр агарли пайдалабирути цацабехIти абонентунас газ гIекIиб.
Лебилра газ пайдалабирути адамтачил хIянчизартани иргъахънила хIянчи дураберкIиб, газ мяхIкамдешличил пайдалабирниличила бурути памяткаби дедиб.
Газовикунани илдигъунти хIянчи гIуррара даимдарес пикри саби.