Тах шагьарлизи архIя дураберкIиб

Гьалабван А.Г.Къараевла ули­чилси Кубачила СОШ-ла фи­зи­кала ва астрономияла учи­тель, «Пагьмучебти дурхIни» ибси про­ект­ла руководитель Мурад Асилаловли био­ло­гияла учитель МяхIяммад Къараевличил ва дурхIнала бегIтала комитетла председатель ГIябдусамад Кишиевличил барх Мя­хIяч­къала шагьарла музейлизи, ДГУ-ла «Кван­то­риум» технопарклизи, зоологияла му­зей­лизи, «Россия – дила тарих» тарихла парк­лизи экскурсия дураберкIиб.

Кубачила администрацияла бекI ГIяб­дусалам Куртаевла кумекличил ду­ра­беркIибсири декIар-декIарти предметунала муниципальный олимпиадабачир гьаларти мерани сархибти 15 дурхIялис хасбарибсири ил кIел бархIи бухъянбитIунси балбуц.
ДГУ-ла лерилра факультетунази ва Планетариялизи архIя дураберкIиб кафедрала доцент Мурад Алжанбековла кумекличил. ДурхIнас гIяхIбизур физикала-математикала гIилмуртала доктор, ДГУ-ла профессор МяхIяммадбег Кьагьирович ХIусейхановла планетабачила лекция. ДурхIни тамашабиахъуб урмачилси закли ва БерхIила кабизлизибси дунъяли. ГIур дурхIни физикала ва химияла факультетуназирти аудиториябази ва лабораториябази бякьун. Илар профессор Вали КьурбанисмягIиловли, доцент ГIябдуряхIман Бабуевли ва ГIябдулхIямид ГIисаевли лаборатриябира тамашала гIягIниахълумира чедаахъиб.
Экскурсия дураберкIахъес кумекливиубси ДГУ-ла ректор, халкьла собраниела депутат МуртазагIяли Рабадановлис Кубачила СОШ-ла руководстволи халаси баркалла балахъули саби.