Чихъси кьимат кабатур

Ишди бурхIназиб Рос­сияла халкьанала гIя­датунала куль­ту­ра­ла Центрла гIяхIли сабри Москва­лизибси Тимчен­кола Фондла вакилти. Илди Дагъистайзи бакIнила мурад сабри «Сагаси наслу» проектла дазурбазиб «Кайтаги» центрла бузерилис кьимат бедни.

ГIяхIли сабаайчи Центр­ли жура-журала выставкаби далкьаахъурлири: Хайдакьла някьишла, «Уста» кружокла бучIантала урцуйчир дарибти някьишла ва цархIилти.
ХIурматла гIяхIлас миллатла хурегунира хIядурдарилри: карилар дерцIибти чудни ва дахъал цархIилти тIягIямла берклуми.
Бамсри ахъили гIергъи, спе­­циалистуни «Кайтаги» мил­­латла Центрла бузериличил тянишбиуб, жявхIелила за­­мунтазиб тяхIярли балкьаахъурси «Кунацкая» (гIяхIлала хъали) чебаиб, Хайдакьлантала някьишла хIянчурби черяхI­ка­хъибти жаняхIла абацIиб, ил­кьяйда биштIати устнала хIян­чурбира чихъли кьиматладариб.
Ахирличиб дура­бер­кIибси «журуга столла» заседаниеличир гIяхIлани «Кайтаги» Центрли «Сагаси наслу» проектла дазурбазиб дура­бур­кIу­си хIян­чиличи разидеш аргъахъиб.
«Хайдакьлизи ну­ша бегI гьалар сарра да­кIиб­ти. ХIу­шала тIаби­гIят­ла жа­га­дешли хIяйран­ди­ахъубра, берклумира дебали тамашалатири ва бизитири. Хайдакьлантала гIя­хIял­дешли нушала уркIбачи цIакьси асарбариб. Центрла специалистунала бузерила бетуц гапбарести дугьби даргес къиянни саби. Якьинни саби илдас чули бируси хIянчи ва культура дигахъни, жавабкардешличил ил мяхI­кам­бирни!
Дигесли саби, районна бекI ГI.Темирбулатовлира Центрла бузери гIеббурцни. Илала кумекличибли, «Кайтаги» центр хъярхъли гьалабяхI башули саби ва илала имканти гьарзадикIули сари. Халаси баркалла хIед, хIурматла ГIя­лим МяхIяммадович!», — рикIи Москвализирадси гIяхIял.
Сунела яргаличиб Хайдакьла районна бекI ГI.Темир­бу­ла­тов­лира гIяхIлас, районнизи бакIнилис ва «Кайтаги» миллатла Центрла бузери чихъли кьи­матлабарнилис, баркалла багьахъур.