Устадеш чедаахъиб

РФ-ла культурала Ми­нис­терст­воли, Россияла куль­турала фондли, ДР-ла куль­турала Министерствола халкьла пагь­мур­тала Юртли, «ДР-ла музыкантунала Союз» РОО-ли августла 14-личиб «Россияла халкьанала культурала бархбас» бикIуси уличил «журуга стол» дураберкIиб. Ил Рос­сияла устадешла «Кавказла базар» фес­ти­валь-выставкала майдай бетаур.

Балбуцла бутIакьянчибири культурала ва искусствола хIяракатчиби, ДР-ла культу­рала Министерствола вакилти, халкьла някъла ваяхI дирути устни, пагьмуртала цалабяхъуни, мугIяллимти ва декIар-декIарти гIяхIли.
Бузери бехIбихьиб ДР-ла культурала министрла заместитель, республикала пагьмуртала Юртла директор Марита Мугадовани. Ил бутIакьянчибачи дугьаризур: «Гьар дуслизиб Дагъиста фестивальла бетуц сагати проектуначил чебирцIули саби. Ишдуслизир фестиваль-выставкаличиб улкала декIар-декIарти регионтазибадти 18 усталира бутIакьяндеш дариб. «Устнала Кавказ» ибси жура нушала регионничи хасси саби. Дагъистайзир ца яра кIел шила мез, гIядатуницун ахIен кавлути. Дахъал сари палтарла жураби, мургьи-арцла ваяхI, хъалибарглизир дузахъу­ти гIягIниахълуми, къаркъализи, урцуйзи ва мегьлизи дирути някьиш. Халкьла устадешла бяхIчибизуни мяхIкамдирнилизи ва гьаладяхI дашахънилизи нушани кабирхьуси пай дугIли кахIелниличи рирхулра».
Россияла художникунала Союзла член, искусствовед, республикала пагьмуртла Юртла специалист Татьяна Петенинани Да­гъиста халкьла культура мяхIкамбирнила масъултачила, выставкала бузериличила гьанбушиб. П.ХIямзатовала уличилси ДМИИ-ла кьалтинти ва чIянкIи сагадирули ру­­зуси Жамиля Азиаловани кьалтинти душес, чIянкIилизи някьиш дирес хIяжатти гьи­­мирти рурхьнила дигIяндешуначила буриб.
Илкьяйдали цархIилтанира дура­бур­кIу­си хIянчила черкад чула пикруми аргъахъиб.