Низам-кьяйда агарли хIериэсра хIейрар

Июльла 26 нушала республикала Конституцияла байрамла БархIилизи халбируси саби.
Ил байрамличила гIядатла адамли, мажахIят, балули биэс. Журналист сайливан, наб цацадехIти бай­румтачила, мягIничерти бурхIни далес хIяжат­биркули бирар.

Амма ишдуслизиб ил БархIи­ли­чила нунира хъумкартурли увухъунра. Дагъистан Респуб­ликализир кадикибти анцIбукьуначила багьахъниби хIердирухIели, печатьла ва дахъал коммуникациябала шайчивси министр С.Снегиревли дагъистанланти Конституцияла БархIиличил мубаракбирниличила белкI чебаира. Илини бурули сай: «Дагъистан Респуб­ликала Конституция нушала дахъал миллатунала халкьлис азаддешла ва чула ихтиюрти далтахънила чеасла бетаурли саби…» Нуни чумал адамлизи хIушани Дагъиста Конституцияличила се баладая или хьарбаибхIели, имцIатигъунтани ил бекIлибиубси хIукму саби или жаваб чарбатур. Амма, илаб се белкIил бекIлил балули ахIен. Гьалабван нушала улкализиб Россияла Конституциялизи дарсдешуни кадерхахъес адамти кьабуллил ахIенал багьес хьарбауд дураберкIибсири. ТIама бедес ихтияр лебтала 52,95 процент адамтани ил баркьудилизир бутIакьяндеш дариб. Илдазибад 77 процентличиб имцIали адамтани саби дарсдешуни кадикахъес кьабулли биъни якьинбариб.
Ил хьарбаудличилара нушала газетализиб бурибсири. Илдазиб журналистунани ва декIар-декIарти санигIятунала адамтани чула пикруми гьаладихьиб. Ну кьабуллира, нушала улкала бекIлибиубси ХIукмулизи дарсдешуни кадерхахъес хIяжатлири. Дахъалгъунти гьаладихьибти статьяби нунира гIердурцулра. Амма сен ихтияр хIебедибсири адамтас гьарил статьялис декIарли тIама бедлугахъес? Илкьяйда баралри, гIяхIсири или гьанбиркули саби.
Нушала республикала Конституция, имцIаливан, Россияла Конституцияличибад чеббелкIунси саби нушала мер-мусаличи хIяжатти дарсдешуни кадер­ха­хъурли. Хьарбауд дураберкIили гIергъи ка­ди­кахъибти дарсдешунани нушала республикала бекI­либиубси ХIукмуличира асарбируси саби.
Конституция тарихлизиб акIахъубсири, яра ка­би­­захъес гьуцI лебсири пачала арагIебси хIукму (ВЛАСТЬ) камбарес. Гьаланачи илди авара ил закон пик­­рибарибти адамтас кахли кадилзутири. 1917 ибил дус­лизиб кабикибси Октябрьла революцияли саб­ри цаибси Конституция кабизахъурси. Илис гьа­ларра ца-чумал анцIбукь диубтири, амма пачани ва ил гIевурцутани илди авара тIутIударибтири. Пик­риухъалли, чидил пачалис дигахъу сунела хIукму цар­хIил­тачил бутIес.
ИшбархIила Россияла Конституция кьабулбарибси саби 1993 ибил дуслизиб декабрьла 12-личиб. Дагъистан Республикала сагаси Конституция — 2003-ибил дусла июльла 10-личиб.
Марлира, закон хIяжатси саби. ИшбархIила замана жамигIятла гIямрулизиб кадизахъурти низам-кьяйда агарли, бекIлил хIериэс хIейрар. Конституция гIядатла адамлис дебаси къалали биэс чебиркур. Илини илала ихтиюрти далтахъес хIяжатли сари.