Шадлихъ бетерхур

Хайдакьла районна админист­ра­цияла актовый заллизиб белчIу­дилизиб декIарбухъунти, мур­гьила медальти ва грамотаби касибти районна школабала бучIанти шаба­гъатла­бирнила шадлихъ бетерхур.

Илар бутIакьяндеш дариб «Хайдакьла район» МР-ла администрацияла бекIла къуллукъуни дузахъуси Асадулла Мигьрабовли, администрацияла хIянчи дузахъуси Зурият ГIямаровани, районна муниципалитетла къуллукъунала ва багьудила отделла начальник Шамил МяхIяммадовли, школабала директортани, бучIантани ва илдала бегIтани.
Шадлихъ бехIбирхьули, Асадулла Мигьрабов лебтачилра саламтачил дугьавизур, ва выпускникуни мубаракбариб.
«АхIерти выпускникуни! Цаэсил гIямрула ганзухъличиб хIушала ил халаси сархибдеш саби. Челябкьлализибра дигулра мурталра илкьяйда гъираличил гьаладяхI дашули ва хIушани пикридарибти хьулани-кьасани детурхахъули. Ну вирхулра, хIушани имтихIянтира ункъли дедлугниличи ва пикрибарибси мерличи дучIесра кадурхниличи. БелчIуди таманбарили гIергъи нушала ВатIайс, республикалис ва районнис гIяхIдешлис вяшдикIниличира», — викIи ил.
Шула кьиматуначил школа белчIунти ва ЕГЭ-бачир ахъти баллани касибти дурхI­начи лебил районни пахрубирули саби или гьанбушиб А.Мигьрабовли.
КIинайс биалли, дяхъибти хъутрала тIамалиуб выпускникуни медальти касес сценаличи жибариб.
Лебилра 17 выпускник сабри мургьила медальти касибти. Илди сабри: Темирхановла у бихуси Мажалисла урга даражала школала бучIанти (5 адам), Чумлила школала (3 адам) ва Баршамайла урга даражала школала бучIанти (3 адам), Родниковый поселокла урга-даражала выпускникуни (2 адам), Санчила школала бучIанти (2 адам), ГъярацIанила ва Мажалисла школабазибад ца-ца выпускник.
Балбуцла ахирличир лебтанилра выпускникуни мубаракбариб ва гьарбизуни далгун.
Хайдакьла района бекI ГIялим Темирбулатовли буриб: «Илдигъунти саберхурти ва духути, белчIудилизиб сархибдешуни лерти жагьилти нушала хъарихъ саби. Мубаракдирулра лерил выпускникуни. ВецIну цара дусла бухIнаб хIушани гIяхIси хIясил чебаахъилра. Гьанна хIушала цархIилти кьасани сари. Дигулра мурталра хIушала мурадуни детурхули ва хIуша гIямрулизир гьаладяхI дашули. БелчIудилизир, хIушани чердикIибти санигIятуназир халати сархибдешуни ва гьарбизуни диубли дигулра».
Районна администрацияла пресс-служба