Чула пагьмурти гьаргдариб

ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Че­диб­­деш сархиб­хIей­чи­рад­ 75 дус дикнилис хас­ба­риб­си далуй­та­ла кон­курсли Да­хадаевла районна пагь­мур­тала давла­чеб­деш гьаргбариб.

Ил хIядурбарибсири Да­гъис­­та пачалихъла университетли, республикала интеллигенцияла Конгрессли ва районна багьудила управлениели. Ил тамашаласи тяхIярли дура­бер­кIибси районна цаибси конкурс сабри.
ДГУ-ла доцент, конкурс хIя­дур­­­ба­риб­тазибад цали сайси Му­рад Алжанбековли буриб: «Рай­онна 25 школализибадти 15 мугIяллимли ва 10 бучIанни чу­ла пагьмурти гьаргдариб. Кон­­­курсла бу­тIакьянчибани мил­­­­латла декIар-декIарти гIягI­­­ни­­ахълумачир – къумузличи­р, чу­­гур­л­и­чир, жикьиличир – дя­хъиб­­ти макьамтачил да­луй­тира зайдухъахъун. БегI­­лара гIяхI­тани ДР-ла Халкьла Собраниела депутат, ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Ра­бадановла шай­зирад савгъатуни кайсу. Жю­рилизи каберхур ДГУ-ла профессор, ДР-ла халкьла гIяртист, багьудила управлениела специалистуни ва мугIяллимти».
«Конкурс дурабуркIнилис сиптакарси сай МуртазагIяли Хулаттаевич. Илини мурталра сунела район, ветеранти гIеббурцу. Ил районна дазурбазиб дурабуркIуси биалра, республикала даражаличир детурхути далдуцунас сеналра гIелабулхъули ахIен», — цIакьбарили буриб конкурсла жюрила член, филологияла гIилмуртала доктор, профессор Муса БяхIяммадовли.
«Саби конкурсла бутIакьян­чи­бира иличи жагали хIя­дур­биублири: ветерантала суратуни, лайикьти бел­кIани чер­ди­кIи­ли. Дарган мезличил далай­би­кIулри лебилра. Наб хаслира бурес ди­гулра Кубачила школала му­гIяллим Маннаба Умалатовачила, суненира гIярбукIла лугъатличил далай зайбухъахъунси. Дагъиста интеллигенцияла Конгрессла ру­ководитель сайливан, наб рес­публикала адамтала мезла культура гIеббуцни дебали мягI­ничебси саби», — викIи ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Ра­­ба­данов.
ХудуцIла школала географияла мугIял­­лим Рабадан ГIябдулманаповли кон­курслизиб чедибдеш сархиб. «Нуни зайбухъахъунси далайла дугьбала автор сай нушала культурала Юртла директор Юсуп ХIусейнов. Далай ЧебяхIси ВатIа дергълизиб гъабзадешла бебкIали алхунти бутIа­кьян­чибас-дубурлантас хасбарибси саби. Далуйтачи набзир диги адикьурти сари дудешли, гьанна илцад зумали далайикIули хIейаслира», — буриб Р.ГIяб­дул­манаповли.
Зилбачила школала дурала улкнала мезла мугIяллим ЦIи­бацI Мяммациевара музы­ка­­лашал пагьмучебси хъалибарг­ли­зир ха­лараибси сари. «РиштIа­хIей­чи­­рад нуни дявила далуйти ду­чIути сари. Дила хала дудеш Ка­­рим Ацциевли ЧебяхIси ВатIа дергълизир бутIакьяндеш дариб ва Тверьла областьла Жирдяевка шила мякьлабси дявилизив алхун. Ил узидешла хIяблизи хIяриихьибси сай», — рикIи ил.
Дагъиста культурала Министерстволи балахъуливан, чей­хъуси изала тIинтI­бир­ни­личил дархдасунти аги-кьяй­­да­ли­зир конкурсуна­ла, далдуцунала ва бутIа­кьян­чи­ба­ла лугIи имцIабиубли саби. «Рес­­публикала адамтани лебил Россияла дахъалгъунти конкурсуназир бутIакьяндеш дирули сари ва цархIилти регионтазирад эстафетаби кьабулдирули сари. Нушала гIергъити конкурсуни ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Чедибдеш сархнилис хасдарибти сари. Бахъал­ бутIакьянчибачил де­кIар­ду­хъун «Библионочь» балбуц (200-цад заявка) ва «Ну­шала Чедибдешла далуйти ва назмурти» флешмоб (500-цад заявка). Дистанционный тяхIярли конкурсуни дурадуркIес се­гъун­тилра масъулти алкIули ахIен», — ­багьахъур ­ведомстволизиб.